საჯარო ინფორმაცია

 

 

ყველას აქვს უფლება, გაეცნოს საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღოს მისი ასლები, თუ ის არ შეიცავს სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია როგორც წერილობით, ისე ელექტრონული ფორმით.  

 

 

 


 

 
 
 
 

2016 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი კვარტალურ ჭრილში

2017 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი კვარტალურ ჭრილში

ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების და უძრავი ქონების ჩამონათვალი

დამტკიცებული დაზუსტებული ბიუჯეტი 2017 წლის II კვ

ხელფასი, პრემია, დანამატი, ბიულეტინი,  2016 წლის IV კვ

მივლინების ხარჯი 2016 წლის IV კვ

საწვავის, მანქანების და სატელეფონო ხარჯი - 2016 წელის IV კვ

საწვავის, მანქანების და სატელეფონო ხარჯი - 2016 წელი

 

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების შესახებ 2017წელი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ