სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი

საქართველოსკანონი

 

სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისკოდექსი

 

კარიI

ზოგადიდებულებანი

 

თავიI

შესავალიდებულებანი

 

მუხლი1. კოდექსისმიზანიდარეგულირებისსფერო

1. ამკოდექსისმიზანიასურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროებშისახელმწიფორეგულირებისერთიანიპრინციპებისგანსაზღვრა, სახელმწიფოკონტროლისეფექტიანისისტემისჩამოყალიბებაადამიანისსიცოცხლისადაჯანმრთელობისდაცვისმიზნით.

2. ესკოდექსივრცელდებასახელმწიფოკონტროლისადმიდაქვემდებარებულსურსათის/ცხოველისსაკვებისწარმოებაზე, გადამუშავებასადადისტრიბუციაზე, რომლებიცხორციელდებასაქართველოსტერიტორიაზე, აგრეთვეპირველადწარმოებაზე, ცხოველთაჯანმრთელობაზე, ვეტერინარულპრეპარატებზე, მცენარეთასიჯანსაღეზე, პესტიციდებსადააგროქიმიკატებზე.

3. სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობისკონტროლი, ვეტერინარულიკონტროლიდაფიტოსანიტარიულიკონტროლი, რომლებიცუკავშირდებასაქონლისსაბაჟოსაზღვარზეგადაადგილებას(იმპორტი, რეექსპორტი, ექსპორტიდატრანზიტი), რეგულირდებაამკოდექსით, საქართველოსსაგადასახადოკოდექსითდასხვაშესაბამისინორმატიულიაქტებით.

4. ესკოდექსიარეგულირებსდაგანსაზღვრავს:

ა) სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობისძირითადპრინციპებსადამოთხოვნებს;                ბ) სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროებისსახელმწიფოკონტროლისსახეებსდამისიგანხორციელებისმექანიზმებს;

გ) სურსათის/ცხოველისსაკვების, ასევეპირველადიწარმოებისმიკვლევადობასთანდაკავშირებულმოთხოვნებსწარმოების, გადამუშავებისადადისტრიბუციისეტაპებზე;      

დ) სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროებისსახელმწიფოკონტროლზეპასუხისმგებელიუფლებამოსილიორგანოებისკომპეტენციებს;

ე) ბიზნესოპერატორისვალდებულებებს;

ვ) ცხოველთაჯანმრთელობისადამცენარეთადაცვისძირითადმოთხოვნებსადაპირობებს;

ზ) საქართველოსტერიტორიაზევეტერინარულკარანტინსდამცენარეთაკარანტინს;

თ) ამკოდექსისმოთხოვნათადარღვევისათვისშესაბამისპასუხისმგებლობებს.

5. ამკოდექსისმოთხოვნებთანერთადსაქართველოსმთავრობისდადგენილებითდამტკიცებულიგამარტივებულიმოთხოვნებივრცელდებაიმბიზნესოპერატორზე:

ა) რომელსაცამკოდექსისშესა­ბა­მი­სადაქვსმცირებიზნესისსტატუსიდარომელიცახორციელებსსურსათის/ცხოველისსაკვებისწარმოებას, გადამუშავებასადადისტრიბუციას, ასევეპირველადწარმოებას;

ბ) რომელიცტრადიციულიმეთოდებისგამოყენებითახორციელებსსურსათის/ცხოველისსაკვებისწარმოებას, გა­და­მუ­შა­ვებასან/დადისტრიბუციას, ასევეპირველადწარმოებას;

გ) რომელიცმაღალმთიანრეგიონშიარაქარხნულიწესითახორციელებსსურსათის/ცხოველისსაკვებისწარმოებას, გადამუშავებასან/დადისტრიბუციას, ასევეპირველადწარმოებას.

6. ამკოდექსითგათვალისწინებულისურსათის/ცხოველისსაკვებისსახელმწიფოკონტროლიარვრცელდებაფიზიკურიპირისმიერსურსათის/ცხოველისსაკვებისწარმოებაზე, ასევეპირველადწარმოებაზე, რომლებიცამკოდექსისშესაბამისადარისოჯახურიწარმოებისსუბიექტი(შემდგომ– ოჯახურიწარმოებისსუბიექტი).

7. ვეტერინარულიკონტროლისადაფიტოსანიტარიულიკონტროლისფარგლებშიოჯახურიწარმოებისსუბიექტზევრცელდებაამკოდექსითგათვალისწინებული, ამსუბიექტთანდაკავშირებულიდებულებები.

 

მუხლი2. ტერმინთაგანმარტება

ამკოდექსშიგამოყენებულტერმინებსაქვსშემდეგიმნიშვნელობა:

ა) სურსათი– ადამიანისსაკვებადგანკუთვნილინებისმიერიგადამუშავებულიანგადაუმუშავებელიპროდუქტი. სურსათიასევემოიცავს: ყველასახისსასმელს(მათშორის, სასმელწყალს), საღეჭრეზინსადასურსათშიგამოსაყენებელნებისმიერნივთიერებას(წყლისჩათვლით), რომელიცგამოიყენებასურსათისშემადგენლობაშიმისიწარმოებისადაგადამუშავებისდროს. სურსათიარმოიცავს: ცხოველისსაკვებს, ცოცხალცხოველებს, მცენარეებს(მოსავლისაღებამდე), პრეპარატებსანსამკურნალოსაშუალებებს, კოსმეტიკას, თამბაქოსდათამბაქოსპროდუქტებს, ნარკოტიკულდაფსიქოტროპულსაშუალებებს, სხვადასხვანარჩენსადადამაბინძურებელს;

ბ) პირველადიწარმოება– პროცესი, რომელიცმოიცავს: მცენარისმოყვანას, მოსავლისაღების, ნაყოფისკრეფისჩათვლით; ცხოველისგაზრდას, მოშენებასდაკვლამდე, აგრეთვერძისწველას. პირველადიწარმოებაასევემოიცავსნადირობას, თევზჭერასდაველურიმცენარეებისშეგროვებას;

გ) პირველადიპროდუქტი– ადამიანისანცხოველისსაკვებადგანკუთვნილიპროდუქტი, რომელიცმიღებულიაპირველადიწარმოებიდანგადამუშავებამდე, მათშორის, ნიადაგიდან, ცხოველისმოშენების, ნადირობისანთევზჭერისშედეგად;

დ) ცხოველისსაკვები– სურსათისსაწარმოებლადგანკუთვნილიცხოველისსაკვებადგამოსაყენებელინებისმიერიგადამუშავებულიანგადაუმუშავებელინივთიერებაანპროდუქტი, საკვებდანამატისჩათვლით;

ე) სურსათისსაწარმოებლადგანკუთვნილიცხოველი(შემდგომ–ცხოველი) – ყველასახისცხოველი, ფრინველი, თევზი, ფუტკარი, წყალხმელეთაძუძუმწოვარი, ამფიბია, კიბოსნაირი, მოლუსკი, საინკუბაციოკვერცხი, განაყოფიერებულიქვირითი, რომლებიცგამოიყენებასურსათისსაწარმოებლად;

ვ) სურსათისსაწარმოებლადგანკუთვნილიმცენარე(შემდგომ– მცენარე) − ცოცხალიმცენარეებიდამათინაწილები, თესლისჩათვლით, რომლებიცგამოიყენებასურსათისსაწარმოებლად;

ზ) სახელმწიფოკონტროლი– უფლებამოსილიპირისქმედება, რომელიცხორციელდებაბიზნესოპერატორისმიმართ, სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროებშისაქართველოსკანონმდებლობითგანსაზღვრულმოთხოვნებთანშესაბამისობისდასადგენად. სახელმწიფოკონტროლისსახეებია: სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობისკონტროლი, ვეტერინარულიკონტროლიდაფიტოსანიტარიულიკონტროლი;

თ) სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობისკონტროლი– ქმედება, რომელიცხორციელდებაბიზნესოპერატორისმიმართ, სურსათის/ცხოველისსაკვებისსაქართველოსკანონმდებლობითგანსაზღვრულუვნებლობისმოთხოვნებთანშესაბამისობისდასადგენად;

ი) ვეტერინარულიკონტროლი– ქმედება, რომელიცხორციელდებაბიზნესოპერატორისმიმართ, ცხოველთაჯანმრთელობისდაცვისმიზნით;

კ) ფიტოსანიტარიულიკონტროლი– ქმედება, რომელიცხორციელდებაბიზნესოპერატორისმიმართ, მცენარეთამავნეორგანიზმებისაგანდაცვისმიზნით;

ლ) უფლებამოსილიპირი– სახელმწიფოკონტროლისგანმახორციელებელიპირი;

მ) გადამუშავება– ნებისმიერიპროცესი, რომელიცმნიშვნელოვნადცვლისპირველადპროდუქტს, მათშორის, გაცხელება, შებოლვა, დაკონსერვება, გამოშრობა, დამარილება, გამოწურვაანამპროცესთანებისმიერიკომბინაცია;

ნ) გადაუმუშავებელისურსათი/ცხოველისსაკვები– პროდუქტი, რომელსაცარგაუვლიაგადამუშავებადარომელიცდაიკლა, დაიჩეხა, დაიჭრანაჭრებად, გამოეცალაძვლები, გატყავდა, დაქუცმაცდა, გაიწმინდა, მოიჭრა, მოსცილდახაოიანინაწილი, გაცივდა, გაიყინა, სწრაფადგაიყინაანგალღვა;

ო) გადამუშავებულისურსათი/ცხოველისსაკვები– პროდუქტი, რომელიცმიიღებაგადაუმუშავებელისურსათის/ცხოველისსაკვებისგადამუშავებისშედეგად. გადამუშავებულისურსათი/ცხოველისსაკვებიშეიძლებაშეიცავდესინგრედიენტებს, რომლებიცაუცილებელიამისსაწარმოებლადანმისთვისსპეციფიკურითვისებებისმისანიჭებლად;

პ) საკვებდანამატი– ნივთიერება, რომელიცჩვეულებრივპირობებშიარგამოიყენებასურსათად/ცხოველისსაკვებად, მაგრამემატებასურსათს/ცხოველისსაკვებსწარმოების, გადამუშავებისადაშენახვისდროს, რისშედეგადაცესნივთიერებასურსათის/ცხოველისსაკვებისინგრედიენტიხდება;

ჟ) მავნესურსათი/ცხოველისსაკვები– სურსათი/ცხოველისსაკვები, რომელიცარშეესაბამებასურსათის/ცხოველისსაკვებისსაქართველოსკანონმდებლობითგანსაზღვრულუვნებლობისმოთხოვნებს;

რ) ბიზნესოპერატორი– მეწარმესუბიექტი, რომელიცსაქართველოსკანონმდებლობისშესაბამისადდარეგისტრირებულიასურსათის/ცხოველისსაკვებისბიზნესოპერატორადდაპასუხისმგებელიასურსათის/ცხოველისსაკვებისწარმოებასთან, გადამუშავებასთანან/დადისტრიბუციასთან, ასევეპირველადწარმოებასთანდაკავშირებულისაქმიანობისსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილმოთხოვნებთანშესაბამისობისუზრუნველყოფისათვის;

ს) წარმოების, გადამუშავებისადადისტრიბუციისეტაპები– პროცესისყოველიეტაპი, სურსათის/ცხოველისსაკვებისიმპორტის, პირველადიწარმოების, გადამუშავების, შენახვის, ტრანსპორტირების, რეალიზაციისადასაბოლოომომხმარებლისათვისმიწოდებისჩათვლით;

ტ) ტრადიციულიმეთოდი– სურსათის/ცხოველისსაკვებისწარმოება, გადამუშავებაან/დადისტრიბუცია, ასევეპირველადიწარმოებაისტორიულადჩამოყალიბებული, თაობიდანთაობაზეგადაცემულიმეთოდებისგამოყენე­ბით, ტრადიციულიადგილობრივიფერმერულიმეურნეობებისადასხვატრადიციულისამეურნეოსაქმიანობებისჩათვლით;

უ) მაღალმთიანირეგიონი– გეოგრაფიულიარეალი, რომ­ელიცშეესაბამება„მაღალმთიანირეგიონებისსოცი­ა­ლურ-ეკ­ონომიკურიდაკულტურულიგანვითარებისშესახებ“ საქარ­თვე­ლოსკანონითგანსაზღვრულმაღალმთიანირეგიონისცნე­ბას;

ფ) ოჯახურიწარმოება– სურსათის/ცხოველისსაკვებისწარმოებაან/დაპირველადიწარმოებაარაორგანიზებულადან/დაპირადიმოხმარებისმიზნით;

ქ) ოჯახურიწარმოებისსუბიექტი– ფიზიკურიპირი, რომელიცახორციელებსსურსათის/ცხოველისსაკვებისწარმოებასან/დაპირველადწარმოებასარაორგანიზებულადან/დაპირადიმოხმარებისმიზნით;

ღ) მცირებიზნესი– ბიზნესოპერატორი, რომლისწლიურიბრუნვაარაღემატება500 000 ლარს;

ყ) ბაზარზეგანთავსება– სურსათის/ცხოველისსაკვების, ცხოველის, მცენარის, ვეტერინარულიპრეპარატის, პესტიციდისან/დააგროქიმიკატისსაბოლოომომხმარებლისათვისმიწოდებამისირეალიზაციისგზით;

შ) საცალოვაჭრობისპუნქტი– სურსათის/ცხოველისსაკვების, ცხოველის, მცენარის, ვეტერინარულიპრეპარატის, პესტიციდისან/დააგროქიმიკატისსარეალიზაციოდგანკუთვნილიობიექტი, რომელიცახორციელებსსაბოლოომომხმარებლისათვისმისმიწოდებას;

ჩ) საბოლოომომხმარებელი– მომხმარებელი, რომელიცსურსათს/ცხოველისსაკვებს, ცხოველს, მცენარეს, ვეტერინარულპრეპარატს, პესტიციდსან/დააგროქიმიკატსსარეალიზაციოდარიყენებს;

ც) საფრთხე– სურსათში/ცხოველისსაკვებში, ცხოველშიანმცენარეშიისეთიბიოლოგიური, ქიმიურიანფიზიკურიაგენტისარსებობა, რომელმაცშესაძლებელიაზიანიმიაყენოსადამიანის, ცხოველისჯანმრთელობასან/დასიცოცხლეს, მცენარისსიჯანსაღეს;

ძ) რისკი– საფრთხიდანგამომდინარე, ადამიანის, ცხოველისჯანმრთელობაზე, მცენარისსიჯანსაღეზემავნეზემოქმედებისალბათობა;

წ) ინსპექტირება– სახელმწიფოკონტროლისგანხორციელებისმექანიზმი, რომელიცმოიცავსპირველადიწარმოების, სურსათის/ცხოველისსაკვებისწარმოების, გადამუშავებისადადისტრიბუციისეტაპებზებიზნესოპერატორისადგილზეშემოწმებასსურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისშესახებსაქართველოსკანონმდებლობასთანშესაბამისობისდასადგენად;

ჭ) ნიმუშისაღება– ქმედება, რომელიცმოიცავსმონიტორინგის, ზედამხედველობისადაინსპექტირებისდროსსურსათიდან/ცხოველისსაკვებიდან, ცხოველიდან, მცენარიდან, ვეტერინარულიპრეპარატიდან, ნიადაგიდან, პესტიციდიდანანაგროქიმიკატიდანნიმუშისაღებას;

ხ) საინსპექციოორგანო– მეწარმესუბიექტი, რომელიცაკრედიტებულიასაჯაროსამართლისიურიდიულიპირის− აკრედიტაციისერთიანიეროვნულიორგანოს– აკრედიტაციისცენტრისმიერდაახორციელებსგეგმურინსპექტირებას;

ჯ) ვეტერინარიექიმი– ფიზიკურიპირი, რომელსაცაქვსსახელმწიფოაკრედიტაციისმქონეუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებისმიერგაცემული, შესაბამისიუმაღლესიგანათლებისდამადასტურებელიდოკუმენტი;

ჰ) ვეტერინარიტექნიკოსი– პირი, რომელსაცაქვსშესაბამისიპროფესიულიდიპლომიანსერტიფიკატი;

ჰ1) მიკვლევადობა– სურსათის/ცხოველისსაკვების, მასშიგამოსაყენებლადგანკუთვნილინებისმიერინივთიერების, ასევესურსათისსაწარმოებლადგანკუთვნილიცხოველისადამცენარისშესახებმონაცემებისადაინფორმაციისდადგენისშესაძლებლობამათიწარმოების, გადამუშავებისადადისტრიბუციისეტაპებზე;

ჰ2) პარტია– ერთისახეობისადადასახელებისსურსათის/ცხოველისსაკვების, ცხოველის, მცენარის, ვეტერინარულიპრეპარატის, პესტიციდისანაგროქიმიკატისიდენტიფიცირებადირაოდენობა, გამოშვებულიერთიდაიმავებიზნესოპერატორისმიერ, ერთიდაიმავეცვლისდროს, დაგაფორმებულიერთნაირიეტიკეტით;

ჰ3) ეტიკეტი– სურსათთან/ცხოველისსაკვებთან, ვეტერინარულპრეპარატთან, პესტიციდთანანაგროქიმიკატთანდაკავშირებულინებისმიერიინფორმაცია, სავაჭრონიშანი, დასახელება, ილუსტრაციაანსიმბოლო, განთავსებულიშეფუთვაზე, სურსათის/ცხოველისსაკვების, ვეტერინარულიპრეპარატის, პესტიციდისანაგროქიმიკატისთანდართულანმასთანდაკავშირებულდოკუმენტზე;

ჰ4) ორგანოლეპტიკურიმახასიათებლები– მახასიათებლები, რომლებიცადამიანისგრძნობისორგანოებითაღიქმება(შესახედაობა, ფერი, გემო, სუნი, კონსისტენციადასხვა);

ჰ5) შეუსაბამობა– სურსათის/ცხოველისსაკვების, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროებშიბიზნესოპერატორისსაქმიანობისშეუსა­ბა­მო­ბა(არაკრიტიკულიანკრიტიკული) საქართველოსკანონმდებლობითდადგენილმოთხოვნებ­თან;

ჰ6) არაკრიტიკულიშეუსაბამობა– შეუსაბამობა, რო­მე­­ლიცპირდაპირსაფრთხესარუქმნისადამიანისან/დაცხო­ვე­ლისსიცოცხლესადაჯანმრთელობასდარომლისსათანადოდონემდეშემცირებაანაღმოფხვრაშესაძლებელიაკონკრეტულისაწარმოოპროცესისდროებითშეჩერებისგარეშე;

ჰ7) კრიტიკულიშეუსაბამობა– შეუსაბამობა, რომლისდროსაცაღმოჩენილიაადამიანისან/დაცხოველისსიცოცხლისადაჯანმრთელობისათვისმავნესურსათი/ცხოველისსაკვებიდარომლისსათანადოდონემდეშემცირებაანაღმოფხვრაშე­უძლებელიაკონკრეტულისაწარმოოპროცესისდროებითშეჩერებისგარეშე;

ჰ8) სახელმწიფოკონტროლისწლიურიპროგრამა– პროგ­რამა, რომელიცმოიცავსწლისგანმავლობაშიგანსახორციელებელისახელმწიფოკონტროლისსახეებს, მისიგანხორციელებისმექანიზმებსდარაოდენობას;

ჰ9) გონივრულივადა– პერიოდი, რომელიცდგინდებაბი­ზ­­ნესოპერატორისადაინსპექტირებისუფლებამოსილებისმქონეპირისშეთანხმებისსა­ფუძველზედასაჭიროარეკომენდაციითგანსაზღვ­რუ­ლიხარვეზისგამოსასწორებლად;

ჰ10) აკრედიტებულილაბორატორია– საქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესისშესაბამისადსაჯაროსამართლისიურიდიულიპირის− აკრედიტაციისერთიანიეროვნულიორგანოს– აკრედიტაციისცენტრისმიერაკრედიტებულილაბორატორია, რომელიცშეტანილიააკრედიტაციისსისტემისსახელმწიფორეესტრში, ანსაერთაშორისო(მათშორის, სხვაქვეყნების) აკრედიტაციისმქონელაბორატორია;

ჰ11) დასაბუთებულიეჭვი– პროდუქტიდანაღებულინიმუშისლაბორატორიულიგამოცდისშედეგისამსახველიდოკუმენტი, რომელიცადასტურებს, რომპროდუქტიუვნებელიარარის;

ჰ12) დაავადება– ინფექციისკლინიკურიან/დაპა­თო­ლო­გი­უ­რიგამოვლინება, ასევესხვადასხვაზემოქმედებისსაპასუხოდორგანიზმისნორმალურიფუნქციონირების(ცხოველმყოფელობის) დარღვევა;

ჰ13) ინფექცია– ადამიანისანცხოველისორგანიზმშიპათოგენურიაგენტისშეჭრადაგანვითარებაანგამრავლება;

ჰ14) დასნებოვნებულიზონა­– ზონა, რომელშიცდა­დასტურებულიაგადამდებიანზოონოზურიდაავადებისანმისიაღმძვრელისარსებობა;

ჰ15) ეპიზოოტია– გადამდებიდაავადებითერთდროულადმრავალიცხოველისდასენიანებაგანსაზღვრულტერიტორიაზე, დროისგარკვეულმონაკვეთში;

ჰ16) გადამდებიდაავადება– ისეთიინფექციურიანინვაზიურიდაავადება, რომელიცცხოველიდანცხოველსგადაედება;

ჰ17) ზოონოზურიდაავადება– ისეთიინფექციურიანინვაზიურიდაავადება, რომელიცცხოველიდანადამიანსგადაედება;

ჰ18) ეგზოტიკურიდაავადება– გადამდებიანზოონოზურიდაავადება, რომელიცსაქართველოშიარასდროსანდიდიხნისგანმავლობაშიარდაფიქსირებულადაშემოტანილიასხვაქვეყნიდან;

ჰ19) ვეტერინარულიპრეპარატი– ბიოლოგიურიანქიმიურ-ფარმაცევტულისაშუალება, რომელიცგამოიყენებაცხოველთადაავადებებისპროფილაქტიკისათვის, დიაგნოსტიკისათვისდასამკურნალოდანფიზიოლოგიურიფუნქციებისაღსადგენად, გასაუმჯობესებლადდაშესაცვლელად;

ჰ20) ვეტერინარულიპრეპარატისრეგისტრაციასახელმწიფორეგისტრაციისეროვნულირეჟიმით– პროცესი, რომელიცმოიცავსსაქართველოსსოფლისმეურნეობისსამინისტროსმმართველობისსფეროშიშემავალისაჯაროსამართლისიურიდიულიპირის− სურსათისეროვნულისააგენტოს(შემდგომ− სააგენტო) მიერექსპერტიზისადასარეგისტრაციოგამოცდისსაფუძველზესარეგისტრაციომოწმობისგაცემასდავეტერინარულიპრეპარატისსახელმწიფორეესტრშიშეტანას;    

ჰ21) ვეტერინარულიპრეპარატისსახელმწიფორეგისტრაციისაღიარებითირეჟიმი– რეჟიმი, რომელიცგამოიყენებაიმვეტერინარულიპრეპარატისმიმართ, რომელიცსაქართველოსმთავრობისმიერგანსაზღვრულმასხვაქვეყნისანსახელმწიფოთაშორისმავეტერინარულიპრეპარატისმარეგულირებელმასახელმწიფოორგანომდაუშვაშესაბამისბაზარზე;

ჰ22) ფიტოსანიტარიულისერტიფიკატი– რეგულირებადიობიექტისფიტოსანიტარიულიკეთილსაიმედოობისდამადასტურებელიდოკუმენტი, რო­მე­ლიცფიტოსანიტარიულიპროცედურებისშედეგადგაიცემამცენარეთადაცვისსაერთაშორისოკონვენ­ცი­ით(IPPC) დამტკიცებულიფორმისშესაბამისად;

ჰ23) სურსათისადასურსათთანდაკავშირებულიტარისჰიგიენურისერტიფიკატი– სურსათის/სურსათთანდაკავშირებულიტარისუვნებლობისჰიგიენურმოთხოვნებთანშესაბამისობისდამადასტურებელიდოკუმენტი;

ჰ24) ვეტერინარულისერტიფიკატი– ცხოველთაჯანმრთელობისდაცვისმსოფლიოორგანიზაციის(OIE) კოდექსებისშესაბამისად, წარმოშობისქვეყნისან/დაექსპორტიორიქვეყნისუფლებამოსილიორგანოსმიერგაცემული, ვეტერინარულიკეთილსაიმედოობისდამადასტურებელიდოკუმენტი;

ჰ25) შესაბამისობისშეფასებისაქტი− სააგენტოსანსაინსპექციოორგანოსუფლებამოსილიპირისმიერგანხორციელებულიინსპექტირებისშედეგებისამსახველიდოკუმენტი, რომელიცუნდაშეიცავდესბიზნესოპერატორისშემოწმებისშედეგებსდამისისაქმიანობისსაქართველოსკანონმდებლობასთანშესაბამისობისშეფასებისმონაცემებს;

ჰ26) შესაბამისობისშეფასებისსერტიფიკატი– სააგენტოსმიერგაცემულიდოკუმენტი, რომელიცადასტურებსბიზნესოპერატორისსაქმიანობისსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილმოთხოვნებთანშესაბამისობას;

ჰ27) პესტიციდი− მცენარეთადაცვისსაშუალება, რომელიცშეიძლებაიყოსქიმიური, ბიოლოგიურიანმცენარეულიწარმოშობის;

ჰ28) აგროქიმიკატი– ყველასახისსასუქი, მელიორანტები, აგრომადნეულები, რომლებიცგამოიყენებასოფლისმეურნეობაშისასოფლო-სამეურნეოკულტურათაგასანოყიერებლადდანიადაგისგასაუმჯობესებლად;

ჰ29) მელიორანტებიდააგრომადნეულები– ბუნებრივინაერთები, წარმოებისნარჩენები, რომლებიცგამოიყენებანიადაგისქიმიურ-ფიზიკურიდაბიოლოგიურითვისებებისგასაუმჯობესებლად;

ჰ30) კარანტინი− ღონისძიებათაერთობლიობა, რომელიცმიმართულიაგადამდებიდაზოონოზურიდაავადებებისანსაკარანტინომავნეორგანიზმებისადამავნებლებისგამოვლენისკენან/დათავიდანაცილებისკენ, ასევეგარკვეულმოქმედებათაშეზღუდვაან/დასავარაუდოდდაავადებისმქონეობიექტისგანცალკევება, რათათავიდანიქნესაცილებულიცხოველთადაადამიანთაინფექციებისადამავნებლებისგავრცელება;

ჰ31) საკარანტინოზონა− გეოგრაფიულიარეალი, რომელშიცარსებობსინფიცირებულიანსავარაუდოდინფიცირებულიცხოველიდახორციელდებაშესაბამისიღონისძიებები, ასევეზონა, რომელშიცარსებობსსაკარანტინომავნეორგანიზმიდახორციელდებაშესაბამისიღონისძიებებიმისაღმოსაფხვრელად;

ჰ32) მცენარეთაკარანტინი− ღონისძიებაანღონისძიებათაერთობლიობასაკარანტინომავნეორგანიზმებისგავრცელებისთავიდანასაცილებლად;

ჰ33) ვეტერინარულიკარანტინი− ღონისძიებაანღონისძიებათაერთობლიობაგადამდებიანზოონოზურიდაავადებებისსაქართველოშიგამოვლენისან/დაგავრცელებისთავიდანასაცილებლად;

ჰ34) ფიტოსანიტარიულირეგულირებადიობიექტი– ნებისმიერიმცენარე, მცე­ნა­რე­ულიპროდუქტი, დასაწყობებისადგილი, შეფუთვა, სატრანს­პორ­ტოსაშუალება, კონტეინერი, ნიადაგი, ანსხვაორგანიზმი, ობ­იექტიანმასალა, რომელშიცშესაძლებელიამავნეორგანიზმისარ­სებობაანრომელიცხელსუწყობსმისგავრცელებას, რო­მლ­ისმიმართაუცილებელიაფიტოსანიტარიულიზო­მებისმიღება, განსაკუთრებითსა­ერთაშორისოგადაზიდვისშემთხვევაში;

ჰ35) ვეტერინარულისაკარანტინოობიექტი− სავარაუდოდდაავადებისმქონეანუკვედაავადებულიცხოველი, მისიგანთავსებისადაშენახვისადგილიდატერიტორია, სავარაუდოდინფიცირებულიანუკვეინფიცირებულიცხოველურიწარმოშობისსურსათი/ცხოველისსაკვები, ნედლეული;

ჰ36) ცხოველთასაკარანტინოდაავადება– დაავადება, რომელიცხასიათდებასწრაფიდაფართოგავრცელებით, მაღალიავადობითანსიკვდილიანობით, ანდიდისოციალურ-ეკონომიკურიზარალით;

ჰ37) მავნეორგანიზმი− მცენარეებისათვისანმცენარეულიპროდუქტებისათვისმავნემცენარის, ცხოველისანპათოგენურიაგენტისნებისმიერისახეობა, სახესხვაობაანბიოტიპი. მავნეორგანიზმიშეიძლებაიყოსსაკარანტინოანარასაკარანტინო;

ჰ38) საკარანტინომავნეორგანიზმი− მავნებელი, მცენარეთადაავადებისგამომწვევიაგენტიან/დასარეველა, რომელიცარარისანშეზღუდულადააგავრცელებულისაქართველოსტერიტორიაზედასაფრთხესუქმნისმცენარეთასიჯანსაღეს;

ჰ39) არასაკარანტინომავნეორგანიზმი– მავნეორგანიზმი, რომლისარსებობასარგავანსათესლემასალაშიიძლევაეკონომიკურადარასასურველეფ­ექტსშესაბამისიმცენარისგამიზნულიგამოყენებისშემთხვევაში, რისგამოციგირეგულირდებახელშემკვრელიმხარისტერი­ტო­რიაზეიმპორტირებისას;

ჰ40) პესტიციდისადააგროქიმიკატისრეგისტრაციასახელმწიფორეგისტრაციისეროვნულირეჟიმით− პესტიციდისადააგროქიმიკატისრეგისტრაციისპროცესიდოსიესშემოწმების, სამეცნიერო-კომპლექსურიექსპერტიზისადასარეგისტრაციოგამოცდისსაფუძველზე;

ჰ41) პესტიციდისადააგროქიმიკატისრეგისტრაციასახელმწიფორეგისტრაციისაღიარებითირეჟიმით− პესტიციდისადააგროქიმიკატისრეგისტრაციისპროცესიდოსიესშემოწმებისსაფუძველზე.

 

თავიII

სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ცხოველთაჯანმრთელობისადამცენარეთადაცვისძირითადიპრინციპები

 

მუხლი3. სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ცხოველთა  ჯანმრთელობისადამცენარეთადაცვისძირითადი  პრინციპები

სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ცხოველთაჯანმრთელობისადამცენარეთადაცვისძირითადიპრინციპებია: რისკისანალიზი, პრევენცია, გამჭვირვალობადამომხმარებელთაინტერესებისდაცვა.

 

მუხლი4. რისკისანალიზისპრინციპი

1. ამკოდექსითგათვალისწინებულიზომებიდაქმედებებიუნდაეფუძნებოდესრისკისანალიზს, გარდაიმშემთხვევისა, როდესაცშექმნილიგანსაკუთრებულიგარემოებებიარიძლევაამისშესაძლებლობას.

2. რისკისანალიზიმოიცავსსამურთიერთდაკავშირებულკომპონენტს: რისკისშეფასებას, რისკისკომუნიკაციასდარისკისმართვას. რისკისანალიზიშეიძლებაასევემოიცავდესამკოდექსისმე-8 მუხლითგათვალისწინებულდამატებითღონისძიებებს.

 

მუხლი5. რისკისშეფასება

1. რისკისშეფასებამოიცავსოთხსაფეხურს: საფრთხისიდენტიფიცირებას, საფრთხისაღწერას, საფრთხისგამოვლენისშეფასებასდარისკისდახასიათებასდაეფუძნებამეცნიერულად(ანალიტიკურად) დასაბუთებულშედეგებსადამონაცემებს.

2. რისკისშეფასებახორციელდებადამოუკიდებლად, ობიექტურადდაგამჭვირვალედ.

 

მუხლი6. რისკისკომუნიკაცია

რისკისკომუნიკაციაარისრისკისანალიზისპროცესშისაფრთხის, რისკის, რისკისშეფასებისშედეგებისადარისკისმართვისპროცესშიმიღებულიგადაწყვეტილებებისშესახებმიუკერძოებელიინფორმაციისადადასკვნებისდროულიდაშეუფერხებელიგაცვლარისკისშემფასებლებს, რისკისმართვაზეპასუხისმგებელპირებს, მომხმარებლებსადაბიზნესოპერატორებსშორის.

 

მუხლი7. რისკისმართვა

1. რისკისმართვაარისრისკისშეფასებისაგანგანსხვავებულიპროცესი, რომლისდროსაცრისკისშეფასებისშედეგებისგათვალისწინებით, საფრთხეებისდარისკებისშემცირებისანთავიდანაცილებისმიზნითმიიღებაგადაწყვეტილებასათანადოალტერნატივისშერჩევისმეშვეობით. საჭიროებისშემთხვევაშირისკისმართვაასევემოიცავსსათანადოპრევენციულიზომებისშერჩევას.

2. რისკისშეფასებისშედეგებისგათვალისწინებით, უზრუნველყოფილიუნდაიქნესგამაფრთხილებელიზომებისმიღებაწარმოქმნილირისკებისშემცირების, აღმოფხვრისანთავიდანაცილებისმიზნით. ესზომებიეფექტიანი, ობიექტურიდაადეკვატურიუნდაიყოს.

 

მუხლი8. რისკისანალიზთანდაკავშირებულიდამატებითიღონისძიებები

შესაძლებელიაგამოყენებულიქნესრისკისანალიზთანდაკავშირებულიშემდეგიდამატებითიღონისძიებები:

ა) შესაძლოსაფრთხესთანდაკავშირებითკომპეტენტურისამეცნიეროდასკვნისწარდგენასაქართველოსმთავრობის, შესაბამისიუფლებამოსილიორგანოებისადასხვადაინტერესებულმხარეთათვის;

ბ) რისკისშეფასებისადასახელმწიფოკონტროლისმეთოდოლოგიისშემუშავებისხელშეწყობადაკოორდინირება;

გ) სამეცნიეროდატექნიკურიმონაცემებისმოკვლევა, შეგროვება, აღრიცხვადაანალიზი;

დ) ახალისაფრთხეებისიდენტიფიცირებადააღწერა;

ე) დაინტერესებულიმხარეებისთანამშრომლობისხელშეწყობა;

ვ) მეცნიერულიდასაექსპერტოდახმარებასაგანგებოვითარებისდროსამკოდექსის51-ემუხლისშესაბამისადსაგანგებოზომებისმიღებისას.

 

მუხლი9. პრევენციისპრინციპი

1. შესაძლებელიარისკისმართვისდროებითიზომებისმიღებაგანსაკუთრებულიგარემოებისდროს, როდესაცარსებულიინფორმაციისსაფუძველზეარსებობსეჭვიადამიანისანცხოველისჯანმრთელობასთანანმცენარისსიჯანსაღესთანდაკავშირებულისაფრთხისარსებობისშესახებ, ამასთანავე, ვერხერხდებაამინფორმაციისმეცნიერულად(ანალიტიკურად) დასაბუთება.

2. ამმუხლისპირველინაწილისშესაბამისადმიღებულიზომებისაფრთხისპროპორციულიუნდაიყოს.

 

მუხლი10. გამჭვირვალობისპრინციპი

1. რისკისმართვისზომებისშემუშავების, განხილვისადაშეფასებისპროცესიარისსაჯარო, გარდასაქართველოსკანონმდებლობითგანსაზღვრულიგანსაკუთრებულიშემთხვევებისა.

2. რისკისშესახებსაფუძვლიანიეჭვისარსებობისშემთხვევაში, ამრისკისხასიათიდან, მასშტაბიდანდასერიოზულობიდანგამომდინარე, სააგენტოვალდებულიასაზოგადოებასმიაწოდოსშესაბამისიინფორმაციაადამიანისანცხოველისჯანმრთელობაზეანმცენარისსიჯანსაღეზერისკისგავლენისდარისკისშემცველიპროდუქტისშესახებ, ასევეიმზომებისთაობაზე, რომლებიცმიიღებაამრისკისშესამცირებლადანაღმოსაფხვრელად.

 

თავიIII

სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობისმოთხოვნები

 

მუხლი11. სურსათისუვნებლობისმოთხოვნები

1. ბიზნესოპერატორსუფლებააქვს, ბაზარზეგანათავსოსსურსათი, თუიგიაკმაყოფილებსსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილსურსათისუვნებლობისმოთხოვნებს.

2. სურსათიმიიჩნევაუვნებლად, თუიგიადამიანისჯანმრთელობისადასიცოცხლისათვისსაზიანოარარის.

3. სურსათისუვნებლობისდადგენისასგათვალისწინებულიუნდაიქნესშემდეგიფაქტორები:

ა) სურსათისწარმოების, გადამუშავებისადადისტრიბუციის, ასევეპირველადიწარმოებისშესაბამისობასაქართველოსკანონმდებლობითგანსაზღვრულმოთხოვნებთან;

ბ) საბოლოომომხმარებლისმიერსურსათისდანიშნულებისამებრგამოყენება;

გ) განსაკუთრებულიკატეგორიისმომხმარებლისჯანმრთელობაზესურსათისზეგავლენისდონე, თუესსურსათისპეციალურიკატეგორიისმომხმარებლისთვისააგანკუთვნილი.

4. თუსურსათივერაკმაყოფილებსსურსათისუვნებლობისმოთხოვნებს, ამსურსათისმთელიპარტიამიიჩნევამავნედ, გარდაიმშემთხვევისა, თუპარტიისდეტალურიშემოწმებისასდადასტურდება, რომპარტიისდანარჩენინაწილიაკმაყოფილებსსურსათისუვნებლობისმოთხოვნებს.

5. სურსათისდოკუმენტურადდასაბუთებულიშესაბამისობასაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილსურსათისუვნებლობისმოთხოვნებთანარგამორიცხავსსააგენტოსმიერსათანადოზომებისმიღებასბაზარზემისიგანთავსებისშეზღუდვასთან/აკრძალვასთანანბაზრიდანმისამოღებასთანდაკავშირებით, თუარსებობსდასაბუთებულიეჭვი, რომ, სურსათისუვნებლობისდადგენილმოთხოვნებთანდოკუმენტურადდასაბუთებულიშესაბამისობისმიუხედავად, სურსათიუვნებელიარარის.

 

მუხლი12. ცხოველისსაკვებისუვნებლობისმოთხოვნები

1. ცხოველისსაკვებიარუნდაიქნესბაზარზეგანთავსებულიანცხოველისსაკვებადგამოყენებული, თუიგიუვნებელიარარის.

2. ცხოველისსაკვები, რომელიცაკმაყოფილებსსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილცხოველისსაკვებისუვნებლობისმოთხოვნებს, მიიჩნევაუვნებლად.

3. ცხოველისსაკვებიმიიჩნევამავნედდანიშნულებისამებრგამოყენებისათვის, თუ:

ა) ესსაკვებისაზიანოაცხოველისჯანმრთელობისათვის;

ბ) ამსაკვებითგამოკვებილიცხოველისაგანმიღებულისურსათიმავნეაადამიანისჯანმრთელობისათვის.

4. თუცხოველისსაკვებივერაკმაყოფილებსცხოველისსაკვებისუვნებლობისმოთხოვნებს, ამცხოველისსაკვებისმთელიპარტიამიიჩნევამავნედ, გარდაიმშემთხვევისა, თუპარტიისდეტალურიშემოწმებისასდადასტურდება, რომპარტიისდანარჩენინაწილიაკმაყოფილებსცხოველისსაკვებისუვნებლობისმოთხოვნებს.

5. ცხოველისსაკვებისდოკუმენტურადდასაბუთებულიშესაბამისობასაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილცხოველისსაკვებისუვნებლობისმოთხოვნებთანარგამორიცხავსსააგენტოსმიერსათანადოზომებისმიღებასბაზარზემისიგანთავსებისშეზღუდვასთან/აკრძალვასთანანბაზრიდანმისამოღებასთანდაკავშირებით, თუარსებობსდასაბუთებულიეჭვი, რომ, ცხოველისსაკვებისუვნებლობისდადგენილმოთხოვნებთანდოკუმენტურადდასაბუთებულიშესაბამისობისმიუხედავად, ცხოველისსაკვებიუვნებელიარარის.

 

მუხლი13. ბიზნესოპერატორადრეგისტრაცია

პირი, რომლისსაქმიანობაცდაკავშირებულიასურსათის/ცხოველისსაკვებისწარმოებასთან, გადამუშავებასთანან/დადისტრიბუციასთან, ასევეპირველადწარმოებასთან, ვალდებულიადარეგისტრირდესბიზნესოპერატორადსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესისადაპირობებისშესაბამისად.

 

მუხლი14. ბიზნესოპერატორისვალდებულებებისურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობისუზრუნველყოფასთანდაკავშირებით

1. ბიზნესოპერატორითავისისაქმიანობისფარგლებშივალდებულიაუზრუნველყოსსურსათის/ცხოველისსაკვებისშესაბამისობაამკოდექსისადაშესაბამისიკანონმდებლობისმოთხოვნებთანსურსათის/ცხოველისსაკვებისწარმოების, გადამუშავებისადადისტრიბუციისეტაპებზე.

2. თუბიზნესოპერატორსაქვსსაფუძვლიანიეჭვი, რომმისმიერიმპორტირებული, წარმოებული, გადამუშავებული, სადისტრიბუციოანბაზარზეგანთავსებულისურსათი/ცხოველისსაკვებიმავნებელიაადამიანის/ცხოველისჯანმრთელობისათვის, ისვალდებულიადაუყოვნებლივმიიღოსზომებიამსურსათის/ცხოველისსაკვებისბაზარზეგანთავსებისაღსაკვეთადანბაზარზეუკვეგანთავსებულისურსათის/ცხოველისსაკვებისგამოსათხოვად.

3. ბიზნესოპერატორივალდებულიამისმიერბაზარზეგანთავსებულიმავნესურსათის/ცხოველისსაკვებისგამოთხოვისდაამმიზნითმიღებულიზომებისთაობაზედაუყოვნებლივწერილობითაცნობოსსააგენტოს.

 

მუხლი15. ბიზნესოპერატორისვალდებულებებიცხოველისჯანმრთელობისდაცვასთანდაკავშირებით

1. ბიზნესოპერატორი, რომელიცეწევაცხოველისმოშენებასან/დადაკვლას, ვალდებულიადაიცვასსაქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულივეტერინარულკონტროლთანდაკავშირებულიშემდეგიმოთხოვნები:

ა) განახორციელოსეპიზოოტიისსაწინააღმდეგო, პრევენციულიდასალიკვიდაციოღონისძიებები, მათშორის, ვაქცინაცია, დიაგნოსტიკურიგამოკვლევები, მკურნალობადაინფექციურიდაავადებებისსაწინააღმდეგოსხვაღონისძიებები;

ბ) ცხოველისდაკვლამისირეალიზაციისმიზნითგანახორციელოსვეტერინარულიზედამხედველობით;

გ) შეასრულოსსააგენტოსმითითებებიეპიზოოტიისსაწინააღმდეგო, პრევენციულიდასალიკვიდაციოღონისძიებებისგანსახორციელებლად;

დ) ითანამშრომლოსშესაბამისუფლებამოსილორგანოებთანცხოველისდაავადებისსაწინააღმდეგოსადიაგნოსტიკო, პრევენციულიდასალიკვიდაციოღონისძიებებისგანხორციელებისას.

2. ამმუხლისპირველინაწილის„გ“ და„დ“ ქვეპუნქტებივრცელდებაოჯახურიწარმოებისსუბიექტზედაც.

 

მუხლი16. ბიზნესოპერატორისვალდებულებებიმცენარისდაცვასთანდაკავშირებით

1. ბიზნესოპერატორი, რომელიცეწევამცენარისმოყვანასადაგაზრდას, ვალდებულია:

ა) დაიცვასმცენარესაკარანტინომავნეორგანიზმებისაგან;

ბ) არდაუშვასგამოყენებულიპესტიციდებისმავნეზემოქმედებაადამიანისადაცხოველისჯანმრთელობაზე;

გ) შეასრულოსსააგენტოსმითითებებიიმმავნეორგანიზმებისმასობრივიგავრცელებისთავიდანასაცილებლად, რომლებიცსაშიშიამცენარისსიჯანსაღისათვის, ცხოველისადაადამიანისჯანმრთელობისათვის;

დ) ითანამშრომლოსშესაბამისუფლებამოსილორგანოებთანმავნეორგანიზმებისგავრცელებისსაწინააღმდეგო, პრევენციულიდასალიკვიდაციოღონისძიებებისგანხორციელებისას.

2. ამმუხლისპირველინაწილის„გ“ და„დ“ ქვეპუნქტებივრცელდებაოჯახურიწარმოებისსუბიექტზედაც.

 

მუხლი17. მიკვლევადობასადასაფრთხისანალიზისადაკრიტიკულისაკონტროლოწერტილებისპრინციპებზედაფუძნებულსისტემასთანდაკავშირებულიმოთხოვნები

1. სურსათის/ცხოველისსაკვებისდაპირველადიწარმოებისმიკვლევადობაუზრუნველყოფილიუნდაიყოსწარმოების, გადამუშავებისადადისტრიბუციისეტაპებზე.

2. ბიზნესოპერატორივალდებულიაჰქონდესინფორმაციასურსათის/ცხოველისსაკვების, სურსათის/ცხოველისსაკვებისსაწარმოებლადგანკუთვნილინედლეულის, მცენარისან/დაცხოველისმიმწოდებლისსაიდენტიფიკაციომონაცემების, ფაქტობრივიმისამართისდაპროდუქტისჩაბარებისთარიღისშესახებ.

3. ბიზნესოპერატორივალდებულიაჰქონდესინფორმაციაიმპირისსაიდენტიფიკაციომონაცემებისადაფაქტობრივიმისამართისშესახებ, რომელსაცმიაწოდაწარმოებულისურსათი/ცხოველისსაკვები, სურსათის/ცხოველისსაკვებისსაწარმოებლადგანკუთვნილინედლეული, მცენარეან/დაცხოველი, მისიმიწოდებისთარიღისმითითებით.

4. ამმუხლისმე-2 დამე-3 ნაწილებითგათვალისწინებულიინფორმაციამოწმდებადოკუმენტურიშემოწმებისგზით, ამკოდექსის47-ემუხლისმე-2 ნაწილის„ა“ ქვეპუნქტისშესაბამისადინსპექტირების, ზედამხედველობისადამონიტორინგისდროს.

5. საფრთხისანალიზისადაკრიტიკულისაკონტროლოწერტილების(HACCP) პრინციპებზედაფუძნებულისისტემამოიცავსშემდეგპრინციპებს:

ა) საფრთხისიდენტიფიცირებამისითავიდანაცილების, აღმოფხვრისანსათანადოდონემდეშემცირებისმიზნით;

ბ) კრიტიკულისაკონტროლოწერტილებისდადგენასაფრთხისთავიდანაცილების, აღმოფხვრისანსათანადოდონემდეშემცირებისმიზნით;

გ) კრიტიკულსაკონტროლოწერტილებზესაფრთხისთავიდანაცილების, აღმოფხვრისანსათანადოდონემდეშემცირებისკრიტიკულიზღვრებისგანსაზღვრასაფრთხისთავიდანაცილების, აღმოფხვრისანშემცირებისმისაღებიდონისდადგენისმიზნით;

დ) კრიტიკულსაკონტროლოწერტილებზეეფექტიანიმონიტორინგისდანერგვადაგანხორციელება;

ე) თუმონიტორინგისფარგლებშიდადგინდაკრიტიკულსაკონტროლოწერტილებზედაწესებულიკონტროლისარაეფექტიანობა− კონტროლისმაკორექტირებელიქმედებებისგანხორციელებამისიგაუმჯობესებისმიზნით;

ვ) რეგულარულიპროცედურებისდანერგვადაგანხორციელებაამნაწილის„ა“–„ე“ ქვეპუნქტებითგათვალისწინებულიღონისძიებებისეფექტიანადგანხორციელებისმიზნით;

ზ) ამნაწილის„ა“–„ვ“ ქვეპუნქტებითგათვალისწინებულიღონისძიებებისშესახებჩანაწერებისწარმოება.

6. საფრთხისანალიზისადაკრიტიკულისაკონტროლოწერტილებისპრინციპებზედაფუძნებულისისტემისდანერგვასავალდებულოარარისპირველადიწარმოებისათვისდამასთანდაკავშირებულიშემდეგიოპერაციებისათვის:

ა) პირველადიწარმოებისპროდუქტის(მათშორის, თევზჭერისპროდუქტის) ტრანსპორტირება, შენახვადადამუშავება, თუპირველადიწარმოებისპროდუქტისდამუშავებამნიშვნელოვნადარცვლისმისთვისებებს;

ბ) ცოცხალიცხოველისტრანსპორტირება.

7. საფრთხისანალიზისადაკრიტიკულისაკონტროლოწერტილებისპრინციპებზედაფუძნებულისისტემისმოდიფიცირება, მისიგამარტივებისმიზნით, შესაძლებელიაამკოდექსისპირველიმუხლისმე-5 ნაწილითგათვალისწინებულიბიზნესოპერატორებისათვისსაქართველოსმთავრობისდადგენილებითგანსაზღვრულიწესისშესაბამისად.

8. სურსათის/ცხოველისსაკვებისწარმოების, გადამუშავებისადადისტრიბუციისტიპები, რომელთათვისაცსავალდებულოასაფრთხისანალიზისადაკრიტიკულისაკონტროლოწერტილებისპრინციპებზედაფუძნებულისისტემისდანერგვა, განისაზღვრებაშესაბამისინორმატიულიაქტებით.

 

მუხლი18. სურსათის/ცხოველისსაკვებისეტიკეტირებისწესი

1. სარეალიზაციოდგანკუთვნილისურსათი/ცხოველისსაკვებიეტიკეტირებულიუნდაიყოსსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესით.

2. სარეალიზაციოდგანკუთვნილისურსათის/ცხოველისსაკვებისეტიკეტისსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილმოთხოვნებთანშესაბამისობამოწმდებაინსპექტირებისადამონიტორინგისდროს.

 

თავიIV

 

სახელმწიფოორგანოთაუფლებამოსილებები

 

მუხლი19. სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროებშისახელმწიფოორგანოთაუფლებამოსილებები

1. სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროებშისახელმწიფოპოლიტიკასგანსაზღვრავენსაქართველოსმთავრობადასაქართველოსსოფლისმეურნეობისსამინისტროთავიანთიკომპეტენციისფარგლებში.

2. სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროებშისახელმწიფოკონტროლსსაქართველოსტერიტორიაზეახორციელებსსააგენტოამკოდექსისშესაბამისად, ხოლოსაქონლისსაქართველოსსაბაჟოსაზღვარზეგადაადგილებისას− საჯაროსამართლისიურიდიულიპირი– შემოსავლებისსამსახური(შემდგომ− სამსახური) ამკოდექსის, საქართველოსსაგადასახადოკოდექსისდასხვაშესაბამისინორმატიულიაქტებისშესაბამისად.

 

მუხლი20. საქართველოსსოფლისმეურნეობისსამინისტროსუფლებამოსილებებისურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროებში

სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროებშისაქართველოსსოფლისმეურნეობისსამინისტროსუფლებამოსილებებია:

ა) კანონშემოქმედებითსაქმიანობაშიმონაწილეობა;

ბ) თავისიკომპეტენციისფარგლებშისახელმწიფოპოლიტიკისშემუშავება;

გ) ღონისძიებებისადაშესაბამისიქმედებებისგანხორციელებაამკოდექსის52-ემუხლითგანსაზღვრულიკრიზისულიმდგომარეობისმართვისუზრუნველსაყოფად;

დ) საერთაშორისოორგანიზაციებთანთანამშრომლობა;

ე) საქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულისხვაუფლებამოსილებებისგანხორციელება.

 

მუხლი21. საქართველოსშრომის, ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროსუფლებამოსილებებისურსათისუვნებლობისსფეროში

სურსათისუვნებლობისსფეროშისაქართველოსშრომის, ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროსუფლებამოსილებებია:

ა) სურსათისუვნებლობისნორმებისადაპარამეტრებისგანსაზღვრაშიმონაწილეობა;

ბ) მომხმარებელთასპეციალურიჯგუფებისათვისსურსათისუვნებლობასთანდაკავშირებულიმოთხოვნებისგანსაზღვრაშიმონაწილეობა;

გ) სურსათითგამოწვეულიდაავადებებისმონიტორინგისგანხორციელებადაშესაბამისმონაცემთაბაზისწარმოება;

დ) ამკოდექსის52-ემუხლითგანსაზღვრულიკრიზისულიმდგომარეობისმართვაშიმონაწილეობათავისიკომპეტენციისფარგლებშიდაინფორმაციისგაცვლისუზრუნველყოფაჯანმრთელობისსაერთაშორისოწესებითდადგენილიმოთხოვნებისშესაბამისად;

ე) საქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულისხვაუფლებამოსილებებისგანხორციელება.

 

მუხლი22. სააგენტოსუფლებამოსილებებისურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროებში

1. სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროებშისააგენტოსუფლებამოსილებებია:

ა) რისკისანალიზისუზრუნველყოფადაგანხორციელება;

ბ) წარმოების, გადამუშავებისადადისტრიბუციისეტაპებზესურსათის/ცხოველისსაკვების, პირველადიწარმოებისსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილმოთხოვნებთანშესაბამისობაზესახელმწიფოკონტროლისგანხორციელება;

გ) მიკვლევადობასთანდაკავშირებულიმოთხოვნებისშემოწმებამათისაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილმოთხოვნებთანშესაბამისობისდადგენისმიზნითმონიტორინგისანინსპექტირებისდროს;

დ) საფრთხისანალიზისადაკრიტიკულისაკონტროლოწერტილებისპრინციპებზედაფუძნებულისისტემისშემოწმებამისისაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილმოთხოვნებთანშესაბამისობისდადგენისმიზნითინსპექტირებისდროს;

ე) ცხოველთაჯანმრთელობისადაეპიზოოტიურიკეთილსაიმედოობისუზრუნველსაყოფადვეტერინარულიკონტროლისგანხორციელება, მათშორის, გადამდებიდაზოონოზურიდაავადებებისსაწინააღმდეგო, პრევენციულიდასალიკვიდაციოღონისძიებებისპროგრამებისშემუშავებადაგანხორციელება;

ვ) ვეტერინარულიპრეპარატებისრეგისტრაცია, ფალსიფიცირებული, არარეგისტრირებული, ვადაგასულიდაგამოსაყენებლადუვარგისადმიჩნეულივეტერინარულიპრეპარატებისგანადგურებაზეზედამხედველობა;

ზ) ბიოლოგიურინარჩენების, გარდასაშიშიდასამედიცინობიოლოგიურინარჩენებისა, შეგროვებაზე, უტილიზაციასადაგანადგურებაზეზედამხედველობა;

თ) ცხოველთაგადაყვანა-გადარეკვის(მათშორის, სეზონურსაძოვრებზე) მიმდინარეობაზეზედამხედველობა;

ი) პესტიციდებისადააგროქიმიკატებისრეგისტრაცია;

კ) ფიტოსანიტარიულიკონტროლისგანხორციელება, მათშორის, მავნეორგანიზმებისგავრცელებისსაწინააღმდეგო, პრევენციულიდასალიკვიდაციოღონისძიებებისპროგრამებისშემუშავებადაგანხორციელება;

ლ) მცენარეთაკარანტინისადავეტერინარულიკარანტინისორგანიზება;

მ) სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროებშიარსებულისამართლებრივიმოთხოვნებისშესახებბიზნესოპერატორებისადამომხმარებელთაინფორმირება;

ნ) განსაკუთრებითსაშიშიდასაკარანტინომავნებლების, დაავადებებისადასარეველებისგავრცელებასადაგანვითარებაზედაკვირვება, მათიგამოვლენადადიაგნოსტიკა;

ო) განსაკუთრებითსაშიშიდასაკარანტინომავნებლების, დაავადებებისადასარეველებისმასობრივიგავრცელებისადაგანვითარებისპროგნოზირება;

პ) რისკისანალიზისსაფუძველზემავნეორგანიზმებისწინააღმდეგპრევენციულიდალოკალიზაციის/სალიკვიდაციოღონისძიებებისშემუშავებადაგანხორციელება;

ჟ) მოსახლეობისდროულიინფორმირებაბაზარზეგანთავსებულსურსათთან/ცხოველისსაკვებთანდაკავშირებით, თუდადასტურებულია, რომესსურსათი/ცხოველისსაკვებიადამიანისანცხოველისჯანმრთელობისათვისმავნეა;

რ) ვადაგასულიან/დაგამოსაყენებლადუვარგისადმიჩნეულისურსათის/ცხოველისსაკვებისგანადგურებაზემეთვალყურეობა;

ს) საქართველოსკანონმდებლობითდადგენილისერტიფიკატების, ნებართვებისადალიცენზიებისგაცემა;

ტ) საქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულისხვაუფლებამოსილებებისგანხორციელება.

2. სააგენტომისთვისდაკისრებულიმოვალეობებისშესრულებისმიზნითთანამშრომლობსშესაბამისსახელმწიფოუწყებებთან, ადგილობრივდასაერთაშორისოორგანიზაციებთან.

 

მუხლი23. სამსახურისუფლებამოსილებასურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროებში

საქართველოსმთავრობისმიერდადგენილიწესისშესაბამისად, საქართველოსსაბაჟოსაზღვარზესაქონლისგადაადგილებისასსამსახურიახორციელებს:

ა) სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობისსასაზღვროკონტროლს;

ბ) ვეტერინარულსასაზღვროკონტროლს;

გ) ფიტოსანიტარიულსასაზღვროკონტროლს.

 

მუხლი24. სააგენტოსადასამსახურისთანამშრომლობა

1. სახელმწიფოკონტროლისეფექტიანადგანხორციელებისმიზნით, სურსათის/ცხოველისსაკვების, ცხოველისან/დამცენარისსაქართველოსტერიტორიაზემიმოქცევისას, ასევესაქონლისმიერსაქართველოსსაბაჟოსაზღვრისგადაკვეთისასსააგენტოდასამსახურითანამშრომლობენ.

2. სააგენტოსადასამსახურისთანამშრომლობახორციელდებაშემდეგპრინციპებზედაყრდნობით:

ა) ინფორმაციისგაცვლა– სააგენტოდასამსახურივალდებულიარიანთავიანთიკომპეტენციისფარგლებშირეგულარულადმიაწოდონერთმანეთსინფორმაციასურსათის/ცხოველისსაკვების, ცხოველისან/დამცენარისშესახებარსებულიდაშესაძლორისკებისთაობაზე, ასევეროგორცსაქონლისსაქართველოსსაბაჟოსაზღვარზეგადაადგილებისას, ისემისისაქართველოსტერიტორიაზეშემოტანისანგანთავსებისშემდეგგანხორციელებულიდაგანსახორციელებელიღონისძიებებისშესახებ;

ბ) საინფორმაციობაზისხელმისაწვდომობა– სააგენტოდასამსახურივალდებულიარიანსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესისშესაბამისადუზრუნველყონთავიანთმიერწარმოებულშესაბამისსაინფორმაციობაზასთანერთმანეთისდაშვებადამისიხელმისაწვდომობა, რაცსაჭიროასააგენტოსადასამსახურისმიერსახელმწიფოკონტროლისგანსახორციელებლად;

გ) სწრაფიგანგაშისსისტემისმეშვეობითინფორმაციისოპერატიულადგაცვლა– სააგენტოდასამსახურივალდებულიარიანორგანიზებაგაუწიონსწრაფიგანგაშისსისტემისეფექტიანმუშაობას, ასევეამსისტემისმეშვეობითუზრუნველყონსურსათთან/ცხოველისსაკვებთან, ცხოველთანან/დამცენარესთანდაკავშირებულისაფრთხისაღმოსაფხვრელადგანხორციელე­ბულიდაგანსახორციელებელიღონისძიებებისშესახებინფორმაციისოპერატიულადგაცვლასაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესით.

3. სააგენტოდასამსახურივალდებულიარიანთანამშრომლობისადამჭიდროკოორდინაციისსაფუძველზეშექმნანსახელმწიფოკონტროლისერთიანისისტემა. დაუშვებელიაურთიერთსაწინააღმდეგო, შეუთანხმებელიანისეთიქმედებისგანხორციელება, რომელიცეწინააღმდეგებაამმუხლითგანსაზღვრულპრინციპებსდასაქართველოსსაგადასახადოკოდექსისმოთხოვნებს.

 

კარიII

სახელმწიფოკონტროლი

 

თავიV

სახელმწიფოკონტროლისსახეებიდამისიგანხორციელებისმექანიზმები

 

მუხლი25. სახელმწიფოკონტროლისსახეები

სახელმწიფოკონტროლისსახეებია:

ა) სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობისკონტროლი, რომლისმიზანიასურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობისუზრუნველყოფა;

ბ) ვეტერინარულიკონტროლი, რომლისმიზანიაცხოველისჯანმრთელობისდაცვა;

გ) ფიტოსანიტარიულიკონტროლი, რომლისმიზანიამავნეორგანიზმებისაგანმცენარეთადაცვა.

 

მუხლი26. სახელმწიფოკონტროლისგანხორციელებისმექანიზმები

სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობისკონტროლის, ვეტერინარულიკონტროლისადაფიტოსანიტარიულიკონტროლისგანხორციელებისმექანიზმებია:

ა) გეგმურიდაარაგეგმურიინსპექტირება;

ბ) ზედამხედველობა;

გ) მონიტორინგი;

დ) ნიმუშისაღება;

ე) დოკუმენტურიშემოწმება.

 

მუხლი27. სახელმწიფოკონტროლისწლიურიპროგრამადაანგარიში

1. სააგენტოსახელმწიფოკონტროლსახორციელებსრისკისანალიზისსაფუძველზეშემუშავებულისახელმწიფოკონტროლისწლიურიპროგრამისშესაბამისად, რომელიცმტკიცდებასაქართველოსსოფლისმეურნეობისმინისტრისბრძანებით.

2. სახელმწიფოკონტროლისწლიურიპროგრამამოიცავსწლისგანმავლობაშიგანსახორციელებელისახელმწიფოკონტროლისსახეებს, მექანიზმებსდარაოდენობას.

3. სააგენტოსაქართველოსმთავრობასადასაქართველოსსოფლისმეურნეობისსამინისტროსყოველწლიურადწარუდგენსსახელმწიფოკონტროლისშედეგებისწლიურანგარიშს, რომელიცშეიცავს:

ა) განხორციელებულიკონტროლისსახეებს, მისიგანხორციელებისმექანიზმებსდარაოდენობას;

ბ) გამოვლენილიშეუსაბამობისრაოდენობას, დარღვევისტიპისმითითებით;

გ) გამოვლენილიშეუსაბამობისსაპასუხოდმიღებულზომებს.

 

თავიVI

ინსპექტირება

 

მუხლი28. ინსპექტირებისზოგადიპრინციპები

1. საქართველოსტერიტორიაზესახელმწიფოკონტროლსდამისკოორდინაციასახორციელებსსააგენტოამკოდექსითდადგენილიწესით.

2. სახელმწიფოკონტროლისმიზნითსააგენტოახორციელებსარაგეგმურინსპექტირებას, ხოლოსაინსპექციოორგანო– გეგმურინსპექტირებას.

3. სახელმწიფოკონტროლისკოორდინაციისმიზნითსააგენტოსაინსპექციოორგანოსმიერგეგმურიინსპექტირებისგანხორციელებასზედამხედველობსშემდეგნაირად:

ა) საინსპექციოორგანოსმიერწარდგენილიშესაბამისობისშეფასებისაქტისასლისდოკუმენტურიშემოწმებისმეშვეობით;

ბ) საინსპექციოორგანოსმიერინსპექტირებისშედეგადმოპოვებულისხვა, დამატებითიმასალისდოკუმენტურიშემოწმებისმეშვეობით;

გ) ამკოდექსის35-ემუხლისმე-2 ნაწილითგათვალისწინებულშემთხვევაშისაინსპექციოორგანოსმიერგანხორციელებულიინსპექტირებისშედეგებთანდაკავშირებითსაფუძვლიანიეჭვისარსებობისას, არაგეგმურიინსპექტირებისგანხორციელებისმეშვეობით.

4. საინსპექციოორგანოანგარიშვალდებულიასააგენტოსწინაშეგეგმურიინსპექტირებისშედეგადმოპოვებულიდოკუმენტურიმასალისსააგენტოსათვისწარდგენისგზით, რომელიცხორციელდებაამკოდექსის32-ემუხლისმე-5 ნაწილისშესაბამისად.

5. სააგენტოახორციელებსგეგმურინსპექტირებასსაინსპექციოორგანოსაგანამკოდექსის31-ემუხლისმე-3 ნაწილითგანსაზღვრულიშეტყობინებისმიღებამდეამკოდექსითდადგენილიწესით, ხოლოაღნიშნულიშეტყობინებისმიღებისშემდეგსაინსპექციოორგანოახორციელებსგეგმურინსპექტირებასშეტყობინებაშიმითითებულტერიტორიასადაწარმოებისსახეობაზე.

6. ამმუხლისმე-5 ნაწილითგათვალისწინებულშემთხვევაშისააგენტოგანაგრძობსგეგმურინსპექტირებასიმტერიტორიასადაწარმოებისსახეობაზე, სადაცარარისსაინსპექციოორგანო.

7. იკრძალებაერთიდაიმავებიზნესოპერატორისპარალელურიგეგმურიინსპექტირებასააგენტოსადასაინსპექციოორგანოსმიერ.

8. გეგმურიინსპექტირებახორციელდებარისკისანალიზისსაფუძველზეგანსაზღვრულიპრიორიტეტებისმიხედვითშემუშავებულისახელმწიფოკონტროლისწლიურიპროგრამისშესაბამისად.

 

მუხლი29. გეგმურიინსპექტირებისპერიოდულობა

1. გეგმურიინსპექტირებახორციელდებაბიზნესოპერატორადდარეგისტრირებულსაწარმოში.

2. გეგმურიინსპექტირებახორციელდებაამკოდექსის27-ემუხ­ლისსაფუძველზეშემუშავებულიდადამტკიცებულისახელმწიფოკონტროლისწლიურიპრო­გრამისშესაბამისად.

3. გეგმურიინსპექტირებახორციელდებარისკისანალიზისსაფუძველზეგანსაზღვრულიპრიორიტეტებისმიხედვითშემუშავებულისახელმწიფოკონტროლისწლიურიპროგრამისშედეგადშერჩეულბიზნესოპერატორში, წელიწადშიერთხელ.

 

მუხლი30. არაგეგმურიინსპექტირებისსაფუძველი

1. არაგეგმურიინსპექტირებახორციელდება:

ა) მოსახლეობასადაცხოველებშიმასობრივიკვებითიმოშხამვებისდადასტურებულიშედეგებისსაფუძველზე;

ბ) მოსახლეობასადაცხოველებშიმასობრივიდაავადებებისდადასტურებულიშედეგებისსაფუძველზე;

გ) სააგენტოსათვისმომხმარებლისმიმართვისსაფუძველზე, იმშემთხვევაში, თუმიმართვასთანახლავს:

გ.ა) ნიმუშისაღებისპროცედურისაღწერა, რომელიცუნდაშეესაბამებოდესსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილმოთხოვნებს;

გ.ბ) აღებულინიმუშისლაბორატორიულიანალიზისშედეგი, რომლისმიხედვითაც, სურსათი/ცხოველისსაკვებიუვნებელიარარის;

გ.გ) ჯანმრთელობისმდგომარეობისცნობა, რომელიცადასტურებსმომხმარებლისსურსათითგანპირობებულნაწლავთაინფექციურმოწამვლასანკვებითინტოქსიკაციას;

დ) ამკოდექსის35-ემუხლისმე-2 ნაწილითგათვალისწინებულშემთხვევაშისაინსპექციოორგანოსმიერგანხორციელებულიინსპექტირებისშედეგებთანდაკავშირებითსაფუძვლიანიეჭვისარსებობისას;

ე) ამკოდექსის37-ემუხლის„ა“ ქვეპუნქტითგათვალისწინებულიზედამხედველობისგანმახორციელებელივეტერინარიექიმისმიერსააგენტოსათვისამკოდექსის38-ემუხლისმე-7 ნაწილისსაფუძველზეგაგზავნილიდოკუმენტაციისდოკუმენტურიშემოწმებისშედეგადსაფუძვლიანიეჭვისგაჩენისშემთხვევაში;

ვ) სხვაქვეყნისკომპეტენტურიორგანოსანსაერთაშორისოკომპეტენტურიორგანიზაციისშეტყობინებისსაფუძველზე, რომლისმიხედვითაც, სურსათი/ცხოველისსაკვებიარშეესაბამებადადგენილნორმებს;

ზ) სახელ­მწი­ფოანსამართალდამცავიორგანოსწერილობითიშუამდგომლობისსაფუძველზე;

თ) ბიზნესოპერატორისმოთხოვნისსაფუძველზე, საკუთარსაწარმოში.

2. არაგეგმურიინსპექტირებახორციელდებაამკოდექსის33-ემუხლითდადგენილიწესით.

 

მუხლი31. საინსპექციოორგანო

1. საინსპექციოორგანოახორციელებსგეგმურინსპექტირებას.

2. საინსპექციოორგანოვალდებულიაჰქონდესშესაბამისიპასუხისმგებლობისდაზღვევა, გარდაეკონომიკურითანამშრომლობისადაგანვითარებისორგანიზაციის(OECD) წევრიქვეყნებისსაინსპექციოორგანოებისა, რომელთაპასუხისმგებლობისდაზღვევამოიცავსსაქართველოსტერიტორიასაც.

3. საინსპექციოორგანომსაქმიანობისდაწყებამდესააგენტოსუნდაგაუგზავნოსშეტყობინებააკრედიტაციისდამადასტურებელიდოკუმენტისასლთანერთად.

4. საინსპექციოორგანომამმუხლისმე-3 ნაწილითგანსაზღვრულშეტყობინებაშიუნდამიუთითოს:

ა) ტერიტორია(დაფარვისარეალი), სადაცსაინსპექციოორგანოგანახორციელებსგეგმურინსპექტირებას;

ბ) წარმოებისსახეობა, სადაცსაინსპექციოორგანოგანახორციელებსგეგმურინსპექტირებას.

5. სააგენტოვალდებულიაამმუხლისმე-3 ნაწილითგანსაზღვრულიშეტყობინებისმიღებისშემდეგუზრუნველყოსსაინსპექციოორგანოსშესახებინფორმაციისხელმისაწვდომობათავისვებგვერდზეგანთავსებისგზით.

6. საინსპექციოორგანომსაქმიანობისშეწყვეტისშემთხვევაშისააგენტოსუნდაგაუგზავნოსშეტყობინებაამისთაობაზე.

7. საინსპექციოორგანოსმიერამკოდექსითგათვალისწინებულიმოვალეობებისშეუსრულებლობისანარაჯეროვნადშესრულებისშემთხვევაშისააგენტოწერილობითმიმართავსსაჯაროსამართლისიურიდიულპირს− აკრედიტაციისერთიანეროვნულორგანოს– აკრედიტაციისცენტრსშესაბამისისაინსპექციოორგანოსათვისაკრედიტაციისჩამორთმევისმიზნით.

 

მუხლი32. საინსპექციოორგანოსმიერგეგმურიინსპექტირებისგანხორციელებისწესი

1. გეგმურიინსპექტირებისგანხორციელებისათვისსააგენტოსახელმწიფოკონტროლისწლიურიპროგრამისსაფუძველზეადგენსგეგმურიინსპექტირებისადმიდაქვემდებარებულიბიზნესოპერატორებისნუსხას. გეგმურიინსპექტირებისგანხორციელებისშესახებინფორმაციაარანაკლებერთითვითადრეეგზავნებაშესაბამისბიზნესოპერატორებს.

2. გეგმურიინსპექტირებახორციელდებაბიზნესოპერატორსადასაინსპექციოორგანოსშორისდადებულიხელშეკრულებისსაფუძველზე.

3. საინსპექციოორგანოინსპექტირებისგანხორციელებისასადგენსსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილშესაბამისობისშეფასებისაქტს.

4. საინსპექციოორგანოინსპექტირებისშედეგადშეუსაბამობისაღმოჩენისშემთხვევაშიბიზნესოპერატორსაძლევსრეკომენდაციებსდაგანუსაზღვრავსგონივრულვადასმათშესასრულებლად.

5. საინსპექციოორგანოსააგენტოსუგზავნისგანხორციელებულიინსპექტირებისშედეგადშედგენილიშესაბამისობისშეფასებისაქტისასლს, ხოლოსააგენტოსმოთხოვნისას− ინსპექტირებასთანდაკავშირებულყველასხვა, დამატებითდოკუმენტურმასალას(ასეთისარსებობისშემთხვევაში).

6. საინსპექციოორგანოსმიერსააგენტოსათვისგაგზავნილიშესაბამისობისშეფასებისაქტისასლისადასხვა, დამატებითიდოკუმენტურიმასალის(ასეთისარსებობისშემთხვევაში) საფუძველზესააგენტოიღებსგადაწყვეტილებასშესაბამისობისშეფასებისსერტიფიკატისგაცემისშესახებ.

7. საინსპექციოორგანოპასუხისმგებელიათავისმიერწარმოებულიდოკუმენტებისსისწორისათვის.

 

მუხლი33. საინსპექციოორგანოსუფლებამოსილებები

1. საინსპექციოორგანოსახელმწიფოკონტროლისმიზნით, გეგმურიინსპექტირებისგან­ხორციელებისასუფლებამოსილია:

ა) შეამოწმოს:

ა.ა) სურსათის/ცხოველისსაკვებისან/დაპირველადიწარმოებისადგილი, საწარმო, სატრანსპორტოსა­შუა­ლება, ტექნიკისადააღჭურვილობისმდგომარეობადაგა­მოყენებისპირობები;

ა.ბ) ნედლეული, ინგრედიენტები, ნახევარფაბრიკატები, სხვასაშუალებებიდაპროდუქტები, რომლებიცგა­მოიყენებასურსათის/ცხოველისსაკვებისსა­წარმოებლად; საბოლოოსურსათი/ცხოველისსაკ­ვე­ბი, მასალები, რომლებსაცკონტაქტიაქვსსურ­სათ­თან;

ა.გ) სარეცხიდასადეზინფექციოსაშუალებები, რომლებ­საცბიზნესოპერატორებიიყენებენსაწარმოში;

ა.დ) სურსათის/ცხოველისსაკვებისეტიკეტი− საქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესით;

ბ) დადგენილიწესითაიღოსნიმუში;

გ) გამოითხოვოსსაჭიროდოკუმენტებიანსხვამონაცე­მები, რომლებიცშეიცავსინფორმაციასსურსათის/ცხოველისსაკ­ვების, პირველადიწარმოებისშესახებ, გადაიღოსმათიასლებიდაგააკეთოსამონაწე­რები;

დ) განახორციელოსსაქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულისხვაუფლებამოსილებები.

2. ამმუხლისპირველინაწილის„ბ“ ქვეპუნქტითგათვალისწინებულშემთხვევაში, თუაღებულინიმუშის(ცხოველისშემთხვევაში– სინჯის, ნაცხის, პათოლოგიურიმასალის) ორგანოლეპტი­კუ­რიშეფასებისშედეგებისსაფუძველზელაბორატორიულიანალიზისგაკეთებასაჭიროარგახდა, საინსპექციოორგანოვალდებულიაესაღნიშნოსშე­სა­ბამისობისშეფასებისაქტისსათანადონაწილში.

3. ბიზნესოპერატორივალდებულიახელიშეუწყოსსაინსპექციოორგანოსინსპექტირებისგანხორციელებაში.

4. საინსპექციოორგანოინსპექტირებისასხელმძღვანელობსსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიშესაბამისობისშეფასებისაქტით.

5. საინსპექციოორგანოინსპექტირებისასადგენსშესაბამისობისშეფასებისაქტსორეგზემპლარად.

6. შესაბამისობისშეფასებისაქტიუნდაშეიცავდესარანაკლებშემდეგინფორმაციას:

ა) შემოწმებისდაწყებისადადამთავრებისთარიღები;

ბ) შემოწმებისსაფუძველი;

გ) ინსპექტირებისტიპი;

დ) უფლებამოსილიპირისგვარი, სახელიდათანამდე­ბობა;

ე) ბიზნესოპერატორისდასახელება, იურიდიულიდაფაქტობრივიმისამართები, ხელმძღვანელისანწარმომადგენლობაზეუფ­ლე­ბამოსილიპირისრეკვიზიტები;

ვ) შემოწმებისშედეგები, მათშორის, შეუსაბამობის(ასეთისარსებობისშემთხვევაში) ტიპი;

ზ) საინსპექციოორგანოსმიერგაცემულირეკო­მენ­დაციები(ასეთისარსებობისშემთხვევაში);

თ) შეუსაბამობის(ასეთისარსებობისშემთხვევაში) გამოსწორებისათვისრეკომენდაციებისშესრულებისგონივრულივადა.

7. შესაბამისობისშეფასებისაქტისერთიეგზემპლარიგა­და­ე­ცემაბიზნესოპერატორს, მეორეეგზემპლარირჩებასაინსპექციოორგანოს, ხოლოასლიეგზავნებასააგენტოს.

8. თუბიზნესოპერატორისხელმძღვანელიანწარმომად­გენ­ლო­ბაზეუფლებამოსილიპირიეთანხმებასაინსპექციოორგანოსმიერგეგმურიინსპექტირებისშედეგადშესაბამისობისშე­ფასებისაქტშიშეტანილინფორმაციას, იგითავისთანხ­მობასმიუთითებსაქტისსპეციალურგრაფაშიდამასბიზ­ნესოპერატორისხელმძღვანელიანწარმომადგენლობაზეუფ­ლებამოსილიპირიდასაინსპექციოორგანოსწარმომადგენელიხელმოწერებითადას­ტურებენ.

9. თუბიზნესოპერატორისხელმძღვანელიანწარმომადგენლობაზეუფლებამოსილიპირიარეთანხმებაშესაბამისობისშეფასებისაქტშიმოცემულინფორმაციას, იგიამისშესახებმიუთითებსაქტისსპეციალურგრაფაშიდამასბიზ­ნესოპერატორისხელმძღვანელიანწარმომადგენლობაზეუფ­ლებამოსილიპირიდასაინსპექციოორგანოსწარმომადგენელიხელმოწერებითადას­ტურებენ.

 

მუხლი34. არაკრიტიკულიშეუსაბამობა

1. არაკრიტიკულიშეუსაბამობისაღმოჩენისშემთხვევაშისაინსპექციოორგანობიზნესოპერატორსარაკრიტიკულიშეუსაბამობისგამოს­წორებისმიზნითაძლევსრეკომენდაციებსდაგონივრულვადასმათშესასრულებლად, ასევეგანუმარტავსრე­კო­მენდაციებისშეუ­ს­რულებლობისშესაძლოშედე­გებს.

2. არაკრიტიკულიშეუსაბამობისგამოსასწორებლადრეკომენ­და­ციებისშემუშავებასადამათიშესრულებისათვისგონივრულივადისგან­საზღვრაშიმონაწილეობსბიზნესოპერატორისხელმძღვა­ნელიანწარმომადგენლობაზეუფლებამოსილიპირი.

3. გონივრულივადისგასვლისშემდეგბიზნესოპერატორივალდებულიამოიწვიოსსაინსპექციოორგანორეკომენდაციებისშესრულებისგადამოწმებისმიზნით.

4. გონივრულივადისგასვლისშემდეგსაინსპექციოორგანომუნდაგადაამოწმოსრეკომენდაციებისშესრულებისმდგომარეობა.

5. ამმუხლისმე-4 ნაწილითგათვალისწინებულშემთხვევაში, თურეკომენდაციებიარიქნებაშესრულებული, საინსპექციოორგანოამისშესახებაცნობებსსააგენტოს. სააგენტოაჯარიმებსბიზნესოპერატორსდააძლევსმასახალგონივრულვადას.

6. ამმუხლისმე-5 ნაწილითგათვალისწინებულშემთხვევაში, თურეკომენდაციებიგონივრულვადაშიარიქნებაშესრულებული, ჯარიმაგასამმაგდებადაშე­საბამისობისშეფასებისსერტიფიკატისმოქმედებაშეჩერდება.

7. თუბიზნესოპერატორსსურსშესაბამისობისშეფასებისსერტიფიკატისმოქმედებისგაგრძელება, მანუნდამოიწვიოსსაინსპექციოორგანოამმუხლისმე-6 ნაწილითგათვალისწინებულირეკომენდაციებისშესრულებისგადამოწმებისმიზნით.

8. ამმუხლისმე-7 ნაწილითგათვალისწინებულშემთხვევაშისაინსპექციოორგანოგანხორციელებულიინსპექტირებისშედეგსუგზავნისსააგენტოს, რისსაფუძველზედაცსააგენტოიღებსგადაწყვეტილებასშესაბამისობისშეფასებისსერტიფიკატისმოქმედებისგაგრძელებისთაობაზე.

9. თუბიზნესოპერატორიარეთანხმებასაინსპექციოორგანოსრეკომენდაციებს, მასუფლებააქვს, მიმართოსსასამართლოს. უფ­ლე­ბამოსილიპირისმიერგაცემულირეკომენდაციებისრულდებასასამართლოსმიერშესაბამისიგადაწყვეტი­ლე­ბისმიღებისშემდეგ.

10. არაკრიტიკულიშე­უ­საბამობისარსებობისასამმუხლისმე-9 ნაწილითგათვალისწინებულშემთხვევაშისასამართლოსმიერგადაწყვეტილებისმიღებამდესაინსპექციოორგანოსუფლებაარაქვს, შევიდესიმა­ვესაწარმოშიგაცემულირეკომენდაციებისშესრულებისგადამოწმებისმიზნით.

11. თუსასამართლოგადაწყვეტილებასბიზნესოპერატორისსასარ­გებ­ლოდმიიღებს, სააგენტოვალდებულიააუნაზღაუროსბიზნესოპე­რა­ტორსჯარიმისეკვივალენტურიზიანი.

 

მუხლი35. კრიტიკულიშეუსაბამობა

1. კრიტიკულიშეუსაბამობისაღმოჩენისშემთხვევაშისაინსპექციოორგანობიზნესოპერატორსაძლევსრეკომენდაციებსკრიტიკულიშეუსაბამობისგამოსწორებისმიზნითდასააგენტოსაცნობებსსაწარმოშიკრიტიკულიშეუსაბამობისარსებობისშესახებ.

2. სააგენტოაჯარიმებსბიზნესოპერატორსდაიღებსკონკრეტულისაწარმოოპროცესისშეჩერებისშესახებგადაწყვეტილებასსაინსპექციოორგანოსმიერმიწოდებულიამმუხლისპირველინაწილითგათვალისწინებულიინფორმაციისსაფუძველზეანამინფორმაციისსააგენტოსმიერარაგეგმურიინსპექტირებისგანხორციელებითგადამოწმებისშედეგადგამოვლენილიკრიტიკულიშეუსაბამობისარსებობისდადასტურებისშემთხვევაში.

3. თუსააგენტომიიღებსგადაწყვეტილებასკონკრეტულისაწარმოოპროცესისშეჩერებისშესახებდაბიზნესოპერატორიეთანხმებაამგადაწყვეტილებას, ბიზნესოპერატორივალდებულიაშეაჩეროსკონკრეტულისაწარმოოპროცესი.

4. თუბიზნესოპერატორიარეთანხმებასააგენტოსმიერმიღებულგადაწყვეტილებასდაჯარიმებისადაკონკრეტულისაწარმოოპროცესისშეჩერებისშესახებ, ბიზ­ნესოპერატორსუფლებააქვს, მიმართოსსასამართლოს. სა­სა­მართლოსმიერგადაწყვეტილებისმიღებამდებიზნესოპე­რა­ტორივალდებულიაშეაჩეროსკონკრეტულისაწარმოოპრო­ცესი.

5. ამმუხლისმე-4 ნაწილითგათვალისწინებულშემთხვევაში, თუსასამართლოგადაწყვეტილებასბიზნესოპერატორისსასარ­გებ­ლოდმიიღებს, სააგენტოვალდებულიააუნაზღაუროსბიზნესოპე­რა­ტორსდაჯარიმებისადაკო­ნ­­კრე­ტულისაწარმოოპროცესისშეჩერებისშე­დე­გადმიყე­ნე­ბულიზიანი.

6. კრიტიკულიშეუსაბამობისგამოსწორებამდეკონკრეტუ­ლისაწარმოოპროცესისშეჩერებასთანერთადშე­საბამისობისშეფასებისსერტიფიკატისმოქმედებაცჩერდება.

7. გაცემულირეკომენდაციებისშესრულებისშემდეგბი­ზ­ნესოპერატორსუფლებააქვს, მიმართოსსააგენტოსკონ­კრეტულისაწარმოოპროცესისგაგრძელებისთაობაზე.

8. ბიზნესოპერატორისმოწვევისსაფუძველზესააგენტოამოწმებსგაცემულირეკომენდაციებისშესრულებისმდგომარეობას.

9. თუამმუხლისმე-8 ნაწილითგათვალისწინებულშემთხვევაშისააგენტოსმიერინსპექტირებისგანხორციელებისშედეგად:

ა) აღმოჩნდაარაკრიტიკულიშეუსაბამობა, სააგენტობიზნესოპერატორსანიჭებსკონკრეტულისა­წარმოოპროცესისგაგრძელებისუფლებას. ასეთშემთხვევაშისააგენტომოქმედებსამკოდექსის34-ემუხლისსაფუძველზე;

ბ) დადგინდა, რომბიზნესოპერატორისსაქმიანობასრულადშეესაბამებასაქართველოსკანონმდებლობითგანსაზღვრულმოთხოვნებს, სააგენტობიზნესოპერატორსანიჭებსკონკრეტულისა­წარმოოპროცესისგაგრძელებისუფლებასდაუგრძელებსშესაბამისობისშეფასებისსერტიფიკატისმოქმედებას.

 

მუხლი36. შესაბამისობისშეფასებისსერტიფიკატი

1. თუინსპექტირებისგანხორციელებისშე­დეგადდადგინდა, რომბიზნესოპერატორისსაქმიანობასრუ­ლადშეესაბამებასაქართველოსკანონმდებლობითგანსაზღვრულმოთხოვნებს, სააგენტოელექტრონულადგასცემსშესაბამისობისშეფასებისსერტიფიკატსდაამისთაობაზეინფორმაციაშეაქვსსპეციალურელექტრონულრეესტრში.

2. ბიზნესოპერატორისმოთხოვნისსაფუძველზეშესაძ­ლებე­ლიაგაიცესშესაბამისობისშეფასებისსერ­ტი­ფი­კატისბეჭდურივერსიაან/დაასლი.

3. შესაბამისობისშეფასებისსერტიფიკატიგაიცემაუვა­დოდ.

4. შესაბამისობისშეფასებისსერტიფიკატისმოქმედებაჩერდებაამკოდექსის34-ემუხლისმე-6 ნაწილისადა35-ემუხლისმე-6 ნაწილისშესაბამისად. 

თავიVII

ზედამხედველობა

 

მუხლი37. ზედამხედველობა

ზედამხედველობაარისვეტერინარულიკონტროლისადაფიტოსანიტარიულიკონტროლისგანხორციელებისმექანიზმი, რომელიცგულისხმობს:

ა) ცხოველისდაკვლისპროცესზე(დაკვლისწინადადაკვლისშემდგომშემოწმებაზე) მეთვალყურეობას;

ბ) მცენარეთაკარანტინისადავეტერინარულიკარანტინისფარგლებში, მოცემულზონაშიმავნეორგანიზმების, ცხოველთადაავადებებისარსებობისანარარსებობისშესახებინფორმაციისმოპოვებისმიზნითმონაცემებისშეკრებას, გამოკითხვას, ლაბორატორიულიანალიზისათვისნიმუშისაღებას, დაკვირვებასდასხვაპროცედურებისგანხორციელებას;

გ) ცხოველთაგადამდებიანმასობრივიარაგადამდებიდაავადებებისადაზოონოზურიდაავადებებისსაწინააღმდეგოღონისძიებებისგანხორციელებაზემეთვალყურეობას;

დ) ფალსიფიცირებული, არარეგისტრირებული, ვადაგასულიდაგამოსაყენებლადუვარგისადმიჩნეულივეტერინარულიპრეპარატების, პესტიციდებისადააგროქიმიკატებისგანადგურებაზემეთვალყურეობას;

ე) ბიოლოგიურინარჩენების, გარდასაშიშიდასამედიცინობიოლოგიურინარჩენებისა, შეგროვებაზე, უტილიზაციასადაგანადგურებაზემეთვალყურეობას;

ვ) ცხოველთაგადაყვანა-გადარეკვის(მათშორის, სეზონურსაძოვრებზე) მიმდინარეობაზემეთვალყურეობას.

 

მუხლი38. ვეტერინარიექიმიდავეტერინარიტექნიკოსი

1. ამკოდექსის37-ემუხლის„ა“ ქვეპუნქტითგათვალისწინებულზედამხედველობასცხოველისდაკვლისპროცესზესაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესითახორციელებსვეტერინარიექიმიანვეტერინარიტექნიკოსივეტერინარიექიმისმეთვალყურეობით, საქართველოსკანონმდებლობისშესაბამისად.

2. ცხოველისდაკვლისპროცესზეზედამხედველობახორციელდებაბიზნესოპერატორსადავეტერინარექიმსშორისდადებულიხელშეკრულებისსაფუძველზე.

3. ვეტერინარიექიმიამმუხლისპირველინაწილითგათვალისწინებულისაქმიანობისდაწყებამდესააგენტოსუგზავნისშეტყობინებასსაქმიანობისდაწყებისთაობაზე, შესაბამისიუმაღლესიგანათლებისდამადასტურებელიდოკუმენტისასლთანერთად.

4. ამმუხლისმე-3 ნაწილითგანსაზღვრულშეტყობინებაშიუნდამიეთითოსიმბიზნესოპერატორისდასახელებადაფაქტობრივიმისამართი, სადაცვეტერინარიექიმიგანახორციელებსზედამხედველობას.

5. სააგენტოვალდებულიაამმუხლისმე-3 ნაწილითგათვალისწინებულიდოკუმენტისმიღებისშემდეგვეტერინარექიმსგადასცესსაიდენტიფიკაციობეჭედი, რომელზედაცმითითებულიიქნებავეტერინარიექიმისსახელიდაგვარი, აგრეთვესაიდენტიფიკაციოკოდი, რომელსაცსააგენტოანიჭებსვეტერინარექიმს.

6. თუცხოველისდაკვლისპროცესიშეესაბამებასაქართველოსკანონმდებლობითგანსაზღვრულმოთხოვნებს, ვეტერინარიექიმიგასცემსსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილშესაბამისდოკუმენტს, რომელიცმკაცრიაღრიცხვისდოკუმენტია.

7. სააგენტოსმოთხოვნისშემთხვევაშივეტერინარიექიმიზედამხედველობასთანდაკავშირებულდოკუმენტაციასუგზავნისსააგენტოს.

8. ვეტერინარიექიმიპასუხისმგებელიათავისმიერწარმოებულიდოკუმენტაციისსისწორისათვის.

9. ვეტერინარიექიმისმიერამკოდექსითგათვალისწინებულიმოვალეობებისშეუსრულებლობაანარაჯეროვნადშესრულებაშესაძლოაგახდესსააგენტოსმიერსაიდენტიფიკაციობეჭდისერთიწლისვადითჩამორთმევისსაფუძველი.

10. ვეტერინარიტექნიკოსიუფლებამოსილიაგანახორციელოსამკოდექსის37-ემუხლის„ა“ ქვეპუნქტითგათვალისწინებულიზედამხედველობაცხოველისდაკვლისპროცესზევეტერინარიექიმისმეთვალყურეობით, საქართველოსკანონმდებლობისშესაბამისად. ვეტერინარიტექნიკოსიზედამხედველობისშედეგადმოპოვებულინფორმაციასწარუდგენსვეტერინარექიმს.

11. ვეტერინარიექიმიანვეტერინარიტექნიკოსიუფლებამოსილიაბიზნესოპერატორთანდადებულიხელშეკრულებისსაფუძველზეგანახორციელოს:

ა) ეპიზოოტიისსაწინააღმდეგო, პრევენციულიდასალიკვიდაციოღონისძიებები(მათშორის, ვაქცინაცია);

ბ) დიაგნოსტიკურიგამოკვლევები;

გ) ცხოველისშესაბამისიმკურნალობა;

დ) ინფექციურიდაავადებებისსაწინააღმდეგოსხვაღონისძიებები;

ე) საქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულისხვაუფლებამოსილებები.

12. ვეტერინარიექიმიანვეტერინარიტექნიკოსიუფლებამოსილიასააგენტოსთანდადებულიხელშეკრულებისსაფუძველზე, ამმუხლისმე-11 ნაწილითგათვალისწინებულუფლებამოსილებებთანერთად, განახორციელოსასევეშემდეგიუფლებამოსილებანი:

ა) ვეტერინარულიკარანტინისფარგლებში, მოცემულზონაშიცხოველთადაავადებებისარსებობისანარარსებობისშესახებინფორმაციისმოპოვებისმიზნითმონაცემებისშეკრება, გამოკითხვა, ლაბორატორიულიანალიზისათვისნიმუშისაღება, დაკვირვებადასხვაპროცედურებისგანხორციელება;

ბ) ცხოველთაგადაყვანა-გადარეკვის(მათშორის, სეზონურსაძოვრებზე) მიმდინარეობაზემეთვალყურეობა;

გ) საქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულისხვაუფლებამოსილებები.

13. ვეტერინარიექიმიანვეტერინარიტექნიკოსივალდებულიათავისიუფლებამოსილებისგანხორციელებისასცხოველისინფექციური, მასობრივიგადამდებიანარაგადამდებიდაავადებისაღმოჩენისშემთხვევაშიამისშესახებდაუყოვნებლივაცნობოსსააგენტოს.

 

თავიVIII

მონიტორინგი

 

მუხლი39. მონიტორინგი

1. მონიტორინგიარისსახელმწიფოკონტროლისგანხორციელებისმექანიზმი, რომლისფარგლებშიცშეისწავლებაბაზარზეარსებულიმდგომარეობასურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარულიპრეპარატის, პესტიციდისადააგროქიმიკატისსაქართველოსკანონმდებლობისმოთხოვნებთანშესაბამისობისდადგენისმიზნით.

2. მონიტორინგიხორციელდებასახელმწიფოკონტროლისწლიურიპროგრამისფარგლებში.

3. სახელმწიფოკონტროლისწლიურიპროგრამისშემუშავებისასმონიტორინგისნაწილშიგათვალისწინებულიუნდაიქნესშემდეგიფაქტორები:

ა) წინაწელსმოსახლეობასადაცხოველებშიკვებითიმოშხამვების, სურსათით/ცხოველისსაკვებითგანპირობებულინაწლავთაინფექციების, ეპიდემი­ების, სხვამასობრივიდაავადებებისგაჩენისშემთხვევები; ასევეშესაძლებელიაწინაწელსარსებული, ამკოდექსის30-ემუხლისპირველინაწილის„გ“ ქვეპუნქტითდადგენილიმომხმარებელთამიმართვებისგათვალისწინება;                    

ბ) სურსათის/ცხოველისსაკვებისბაქტე­რი­ული, ქიმიურიანფიზიკურიდაბინძურებისშემთხვევები;

გ) სააგენტოსმიერსაანგარიშოწელსდაწინაწელსგანხორციელებულისაქმიანობებისშედარებითიანალიზი.

4. მონიტორინგისფარგლებშიბაზარზეარსებულიმდგომარეობაშეისწავლებასაცალოვაჭრობისპუნქტიდანნიმუშისაღებისგზით.

5. თუმონიტორინგისფარგლებშიაღებულინიმუშისლაბორატორიულიანალიზისშედეგადდადგინდა, რომსურსათი/ცხოველისსაკვებიპირდაპირსაფრთხესუქმნისადამიანისან/დაცხოველისჯანმრთელობასადასიცოცხლეს, სააგენტოვალდებულიაამისშესახებწერილობითაცნობოსშესაბამისბიზნესოპერატორსდამოსთხოვოსმასპროდუქტისბაზრიდანდაუყოვნებლივგამოთხოვა.

6. თუმონიტორინგისფარგლებშინიმუშისაღებისშედეგადდადგინდა, რომვეტერინარულიპრეპარატი, პესტიციდიანაგროქიმიკატიფალსიფიცირებულია, არარეგისტრირებულიაანვადაგასულია, ანაღებულინიმუშისლაბორატორიულიანალიზისშედეგადდადგინდა, რომვეტერინარულიპრეპარატი, პესტიციდიანაგროქიმიკატიპირდაპირსაფრთხესუქმნისადამიანისან/დაცხოველისჯანმრთელობასადასიცოცხლეს, სააგენტოვალდებულიაამისშესახებწერილობითაცნობოსშესაბამისპირსდამოსთხოვოსმასპროდუქტისბაზრიდანდაუყოვნებლივგამოთხოვა.

7. მონიტორინგისფარგლებში, ნიმუშისაღებისგზითმოწმდებაპროდუქტისეტიკეტისშესაბამისობასაქართველოსკანონმდებლობითგანსაზღვრულმოთხოვნებთან.

8. ამმუხლისმე-5 დამე-6 ნაწილებითგათვალისწინებულშემთხვევებშიპირივალდებულიადაუყოვნებლივგამოითხოვოსპროდუქტიბაზრიდან.

9. ამმუხლისმე-8 ნაწილითგათვალისწინებულივალდებულებისშეუსრულებლობისშემთხვევაშიპროდუქტსბაზრიდანამოიღებსშესაბამისიუფლებამოსილიორგანო.

 

თავიIX

ნიმუშისაღება

 

მუხლი40. ნიმუშისაღებისმიზანიდაწესი

1. ამკოდექსისმე-2 მუხლის„ჭ“ ქვეპუნქტითგათვალისწინებულინიმუშიაიღებაორგანოლეპტიკური, მიკრობიოლოგიური, პარაზიტოლოგიური, ტოქსიკოლოგიური, ფიზიკურ-ქიმიური, რადიოლოგიური, დაავადებებისან/დასხვამაჩვენებლებისგამოკვლევისმიზნით, რათაგანი­საზღვ­როსადამიანისადაცხოველისჯანმრთელობისათვის, მცენარისსიჯანსაღისათვისმათმიერშექმნილისაფრთხე, ასევეპროდუქტისეტიკეტისსაქართველოსკანონმდებლობითგანსაზღვრულმოთხოვნებთანშესაბამისობისდადგენისმიზნით.

2. ნიმუშისაღებაარისქმედება, რომელიცშესაძლებელიაგანხორ­ციელდესინ­ს­­პექტირებისას, ზედამხედველობისასანმონიტორინგისას.

3. ნიმუ­შსიღებსუფლებამოსილიპირი.

4. უფლებამოსილიპირისმიერკონკრეტულობიექტზენი­მუშისაღებისასბიზნესოპერატორმაუნდაითანამშრომლოსუფლებამოსილპირთანდაუნდადა­ეხმაროსმასამკოდექსითგათვალისწინებულქმე­დებათაგანხორციელებისას.

5. ნიმუშიაღებულუნდაიქნესამკოდექსითადაშე­სა­ბამისინორმატიულიაქტებითდადგენილიწესით.

6. ლაბორატორიულიანალიზისათვისნიმუშიმისითვისებებისშე­სანარჩუნებლადუნდაგანთავსდესსტერილურ, სითხეგაუმტარ, ჰერ­მეტულჭურჭელში/კონტეინერშიდაუნდადაილუქოს. ასევეშესაძლებელიალაბორატორიულიანალიზისათვისნიმუშითავისივეშეფუთვითგაიგზავნოსლაბორატორიაში.

7. ამმუხლისმე-6 ნაწილითგათვალისწინებულილუ­ქისან/დაშეფუთვისმთლიანობისდარღვევისშემთხვევაშინი­მუშიუვარგისადმიიჩნევა.

8. ნიმუშისლაბორატორიისათვისგადაცემამ­დეაუ­ცილებელიასაქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულინიმუშისშენახვისსათანადოპირობებისადავა­დებისდაცვა.

9. ნიმუშიაიღებაორეგზემპლარად, რომელთაგანერთიიგზავნებალაბორატორიაში, ხოლომეორერეფერენტულინი­მუშისსახითინახებასააგენტოში(ნიმუშზემიეთითებადასა­ხელება, წონა, მოცულობა). განსაკუთრებითმალფუჭებადიპრო­დუქ­­ტისრეფერენტულინიმუშიშესანახადარაიღება.

10. ბიზნესოპერატორისმოთხოვნისშემთხვევაშინიმუშიშე­საძლებელიააღებულიქნესსამეგზემპლარად, რომელთაგანერთირჩებაბიზნესოპერატორთან. ასეთშემთხვევაშინიმუშისმე­სამეეგზემპლარსუფლებამოსილიპირიარშეისყიდის.

11. რეფერენტულინიმუშიინახებასათა­ნა­დოპირობებში, ბიზნესოპერატორისათვისშედეგებისადადასკვ­ნისმიწოდებიდან1 თვისგანმავლობაში. ამვადისგასვლისშემდეგრე­ფე­რენტულინიმუშინადგურდებადადგენილიწესისშესაბამისადდადგებარეფერენტულინიმუშისგანადგურებისაქტი.

12. ლაბორატორიულიგამოცდისშესაბამისიშედეგისსაფუძველზეპროდუქტისგანადგურებაანუტილიზაციახდებასაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესით.

 

მუხლი41. ნიმუშისაღებისპროცედურა

ნიმუშისაღებისპროცედურამოიცავს:

ა) პროდუქტისიდენტიფიცირებას;

ბ) არსებულიპარტიისიდენტიფი­ცი­რე­ბასდამისირაოდენობისდადგენასან/დადათვალიერებითგა­მოვ­ლენილისხვადასხვადეფექტის(ტრანსპორტირების, რეა­ლი­ზაციისადაშენახვისპირობებისადასხვადარღვევითგამოწ­ვეუ­ლიდეფექტების) იდენტიფიცირებას;

გ) კონკრეტულიდასახელებისპროდუქტისათვისშესაბამისინორმატიულიაქტებითდადგენილირა­ო­­დე­ნობითადაწესითნიმუშისაღებას(საჭიროებისშემ­თხვე­ვა­ში, წერტილოვანინიმუშებისრიცხვისდადგენასდამათგანსა­შუა­ლონიმუშისფორმირებას);

დ) ნიმუშისშერჩევის/აღებისპროცესს;

ე) საჭიროებისშემთხვევაში, ნიმუშისდალუქვას.

 

მუხლი42. ნიმუშისაღებამონიტორინგისას

1. მონიტორინგისასნიმუშიაიღებასაცალოვაჭრობისპუნქტიდანმისიშესყიდვისგზით.

2. სააგენტოსუფლებამოსილიპირისაცალოვაჭრობისპუნქტიდანნიმუშისაღებისასავსებსნიმუშისაღებისაქტს.

3. საცალოვაჭრობისპუნქტიდანნიმუშისაღებისადალაბორატორიულიგამოცდისხარჯებსგაიღებსსააგენტო.

  მუხლი43. ნიმუშისაღებაზედამხედველობისას

ზედამხედველობისასნიმუშიაიღებასაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესით, შემდეგშემთხვევებში:

ა) ცხოველისდაკვლისპროცესზეზედამხედველობისას;

ბ) მცენარეთაკარანტინისადავეტერინარულიკარანტინისფარგლებში;

გ) გადამდები, ზოონოზურიდამასობრივიარაგადამდებიდაავადებებისსაწინააღმდეგოღონისძიებებისგანხორციელებისას.

 

მუხლი44. ნიმუშისაღებაინსპექტირებისას

 1. ინსპექტირებისასნიმუშიაიღებაიმშემთხვევაში, თუინსპექტირებისპროცესშიგამოვლინდებადარ­ღვევა, რომელმაცშე­საძ­ლოაპირდაპირისაფრთხეშეუქმნასადამიანისანცხოველისჯანმრთელობასადასიცოცხლეს, მცენარისსიჯანსაღეს.

2. ინსპექტირებისასაღებულინიმუშიშესაძლოალაბორატორიასარგადაეცეს, თუსურსათის/ცხო­ვე­ლისსაკვებისორ­გა­ნოლეპტიკურიშეფასებისასდადგენილიორ­განოლეპტიკურიმაჩ­ვენებლებითგამოვლინდებაამსურსათის/ცხო­ველისსაკვებისგა­ფუ­ჭებისაშკარანიშნები(მძაფრიდაარასა­სიამოვნოსუნი, კონ­სისტენციისადაფერისშეცვლა, ობითღრმადამნიშვნელოვანიდა­ზი­ა­ნებადასხვა) დათუუფლებამოსილიპირისურსათს/ცხოველისსაკვებსადამიანისათ­ვის/ცხოველისათვისსაკვებადმავნედმიიჩნევს.

3. თუინსპექტირებისასორგანოლეპტიკურმაშეფასებამგა­მოიწვიაუფლებამოსილიპირის, ბიზნესოპერატორისხელ­მძღვა­ნელისანწარმომადგენლობაზეუფლებამოსილიპირისაზრ­თასხვა­დას­ხვა­ობა, ბიზნესოპე­რა­ტორისხელ­მძღვა­ნელისანწარმომადგენლობაზეუფლებამო­სილიპირისმოთხოვნისშემთხვევაშისურ­­­­სა­თის/ცხოველისსაკვებისნიმუშსშეიძლებაჩაუ­ტარ­დესლა­ბორა­ტორიულიგამოკვლევა. თულაბორატორიულიგამოცდისშე­დე­გადდადასტურდებასურსათის/ცხოველისსაკვე­ბისადამიან­ისათვის/ცხო­ვე­ლ­ისათვისსაკვებადმავნედმიჩნევისფაქტი, ლაბორა­ტო­რიულიგამოცდისხარჯებსგაიღებსბიზნესოპერატო­რი.

4. პირველადიწარმოებისინსპექტირებისასნიმუშიაიღებაცხოველიდანან/დამცენარიდანმხოლოდიმშემთხვევაში, თუბიზნესოპერატორისხელმძღვანელიანწარმომადგენლობაზეუფლებამოსილიპირიარეთანხმებაინსპექტირებაზეუფლებამოსილპირს, რომცხოველიანმცენარეპირდაპირსაფრთხესუქმნისადამიანისანცხოველისჯანმრთელობასადასიცოცხლესდასაჭიროაშესაბამისიზომებისმიღება.

5. ამმუხლისმე-4 ნაწილითგათვალისწინებულშემთხვევაშიაღებულნიმუშსუტარდებალაბორატორიულიგამოკვლევა. თულაბორატორიულიგამოცდისშე­დე­გადდადასტურდება, რომცხოველიანმცენარეპირდაპირსაფრთხესუქმნისადამიანისანცხოველისჯანმრთელობასადასიცოცხლეს, ლაბორა­ტო­რიულიგამოცდისხარჯებსგაიღებსბიზნესოპე­რატო­რი.

 

მუხლი45. ნიმუშისაღებისაქტიდაშესაბამისობისშეფა­სებისაქტი

1. მონიტორინგისფარგლებშინიმუშისაღებისშემთხვევაშიდგებანიმუშისაღებისაქტი.

2. თუამკოდექსის44-ემუხლისსაფუძველზენიმუ­შიაიღებაინსპექტირებისას, შესაბამისობისშეფასებისაქტშიმიეთითებანი­მუშისაღებასთანდაკავშირებულიინფორმაცია.

3. ნიმუშისაღებისაქტიანშესაბამისობისშეფასებისაქტიდგებათანაბარიიურიდიულიძალისმქონეორეგ­ზემპლარად, რომელთაგანერთირჩებაიმობი­ექტში­, სადაცაღებულიქნანიმუში, ხოლომეორეეძლევანი­მუშისამ­ღებუფლებამოსილპირს. აქტისორივეეგზემ­პლარისნო­მერიიდენტურიუნდაიყოს. შესაბამისობისშეფასებისაქტისასლიეგზავნებასააგენტოს.

4. ნიმუშისაღებისაქტისანშესაბამისობისშეფასებისაქ­ტისსაფუძველზეუფლებამოსილიპირიადგენსმიმართვასდანიმუშსგამოსაცდელადუგზავნისაკრედიტებულლაბორატორიას, ხოლოთუნიმუშივეტერინარულიგამოკვლევისმიზნითაააღებული− შესაბამისლაბორატორიას. მიმარ­თვაშიმიეთითებაგამოკვლევისკონკრეტულიმიზანიდამაჩვე­ნებელი, რომლისგანსაზღვრაცსავალდებულოალაბორატორიულიგამოცდისას. აკრძალულიამიმართვაშიბიზნესოპერატორისდას­ა­ხე­ლებაანმისისაიდენტიფიკაციოსხვაინფორმაციისრაიმესახითმითითება. კვებითინფექციასადაინტოქსიკაციაზეეჭვისმიტანისშემ­თხვევაშინიმუშისლაბორატორიულიგამოკვლევისკონკრეტუ­ლიმიზანიან/დამაჩვენებელიგანისაზღვრებაეპიდემიოლოგიურიდაეპიზოოტიურიმონაცემებისდადაავადებისკლინიკურისუ­რა­თისგათვალისწინებით.

5. თულაბორატორიულიგამოცდისსაფუძველზესურსათი/ცხოველისსაკვებიმიჩნეულიიქნებამავნედ, სურსა­თს/­ცხოველისსაკვებსანადგურებსბიზნესოპერა­ტორისაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესით.

6. თულაბორატორიულიგამოცდისსაფუძველზედადგინდება, რომცხოველიანმცენარეპირდაპირსაფრთხესუქმნისადამიანისანცხოველისჯანმრთელობასადასიცოცხლეს, ცხოველსანმცენარესანადგურებსბიზნესოპერა­ტორისაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესით.

7. ნიმუშისაღებისაქტის, შესაბამისობისშეფასებისაქ­ტისადანიმუშისთვისლაბორატორიულიგამოცდისჩასატარებლადმიმართვისფორმებსადგენსსაქართველოსმთავრობადადგენილებით.

 

მუხლი46. რეფერენტული(შედარებითი) გამოცდისჩატარება

1. რეფერენტული(შედარებითი) გამოცდატარდებაიმშემთხვევაში, თურომელიმემხარეარეთანხმებალაბორატორიულიგამოცდისშედეგებს.

2. რეფერენტული(შედარებითი) გამოცდისჩასატარებლადმხარეთაშეთანხმებითშეირჩევა:

ა) სხვააკრედიტებულილაბორატორია;

ბ) სხვაქვეყნისსაერთაშორისოაკრედიტაციისმქონელაბორატორია.

3. მხარეებსანმათწარმომადგენლებსუფლებააქვთ, დაესწრონრეფერენტულ(შედარებით) გამოცდას.

4. რეფერენტული(შედარებითი) გამოცდისდასკვნასაბოლოოა.

5. რეფერენტული(შედარებითი) გამოცდისიმხარჯებს, რომლებიცდაკავშირებულიაამმუხლითგანსაზღვრულიფუნქციებისშესრულებასთან, ფარავსმოდავემხარე.

6. თურეფერენტული(შედარებითი) გამოცდითდადასტურდებაერთ-ერთიმხარისარგუმენტებისსისწორე, მეორემხარემასუბრუნებსამმუხლისმე-5 ნაწილითგათვალისწინებულიპროცედურისათვისგაწეულხარჯებს.

 

თავიX

დოკუმენტურიშემოწმება

 

მუხლი47. დოკუმენტურიშემოწმება

1. უფლებამოსილპირსუფლებააქვს, მოითხოვოსბიზნესოპერატორისსაქმიანობასთანდაკავშირებულისაქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულიდოკუმენტებიდოკუმენტურიშემოწმებისმიზნით.

2. დოკუმენტურიშემოწმებაარისსახელმწიფოკონტროლისგანხორციელებისმექანიზმი. იგიხორციელდება:

ა) ინსპექტირების, ზედამხედველობისადამონიტორინგისდროს;

ბ) გეგმურიინსპექტირებისშედეგადსაინსპექციოორგანოსმიერამკოდექსის28-ემუხლისმე-3 ნაწილის„ა“ და„ბ“ ქვეპუნქტებისსაფუძველზეინფორმაციისშემოწმებისას.

3. ბიზნესოპერატორივალდებულიადოკუმენტურიშემოწმებისფარგლებშიმიაწოდოსუფლებამოსილპირსმოთხოვნილიდოკუმენტები.

 

თავიXI

ვეტერინარულიპრეპარატის, პესტიციდისადააგროქიმიკატისსახელმწიფორეგისტრაცია

 

მუხლი48. ვეტერინარულიპრეპარატისსახელმწიფორეგისტრაცია

1. საქართველოშიწარმოებულიანიმპორტირებულივეტერინარულიპრეპარატისსახელმწიფორეგისტრაციასახორციელებსსააგენტო.

2. აკრძალულიაისეთივეტერინარულიპრეპარატისწარმოება, რეალიზაციადაგამოყენება, რომელიცსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესითარარისრეგისტრირებულისაქართველოში.

3. ვეტერინარულიპრეპარატისსაქართველოსტერიტორიაზედაშვებისრეჟიმებია:

ა) ვეტერინარულიპრეპარატისსახელმწიფორეგისტრაციისაღიარებითირეჟიმი;

ბ) ვეტერინარულიპრეპარატისსახელმწიფორეგისტრაციისეროვნულირეჟიმი.

 

მუხლი49. პესტიციდისადააგროქიმიკატისსახელმწიფორეგისტრაცია

1. საქართველოშიწარმოებულიანიმპორტირებულიპესტიციდისადააგროქიმიკატისსახელმწიფორეგისტრაციასახორციელებსსააგენტო.            

2. აკრძალულიაისეთიპესტიციდისადააგროქიმიკატისწარმოება, რეალიზაციადაგამოყენება, რომლებიცსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესითარარისრეგისტრირებულისაქართველოში.

3. პესტიციდისადააგროქიმიკატისსაქართველოსტერიტორიაზედაშვებისრეჟიმებია:

ა) პესტიციდისადააგროქიმიკატისსახელმწიფორეგისტრაციისაღიარებითირეჟიმი;

ბ) პესტიციდისადააგროქიმიკატისსახელმწიფორეგისტრაციისეროვნულირეჟიმი.

 

მუხლი50. ვეტერინარულიპრეპარატის, პესტიციდისადააგროქიმიკატისსაქართველოსტერიტორიაზერეგისტრაციისგარეშეშემოტანა

ვეტერინარულიპრეპარატის, პესტიციდისადააგროქიმიკატისსაქართველოსტერიტორიაზერეგისტრაციისგარეშეშემოტანაშეიძლება:

ა) ექსპერიმენტულიკვლევისათვის;

ბ) რეგისტრაციისათვის– ნიმუშისსახით;

გ) გამოფენის, სიმპოზიუმის, კონფერენციის, ფორუმისადაკონგრესისათვის– ნიმუშისსახით, რეალიზაციისუფლებისგარეშე;

დ) რეექსპორტისათვის;

ე) საქონლისსაწყობში/ტერმინალშიშენახვისან/დატრანზიტისსასაქონლოოპერაციაშიმოქცევისათვის;

ვ) განსაკუთრებულპირობებში(სტიქიურიუბედურება, მოსახლეობისმასობრივიდაზიანება, ეპიდემია, ეპიზოოტია, ეპიზოოტიისსაშიშროება, ეგზოტიკურიდაავადება) ჰუმანიტარულიმიზნით, აგრეთვესხვასახელმწიფოებრივიინტერესისარსებობისას, საქართველოსსოფლისმეურნეობისსამინისტროსთანხმობით;

ზ) თუესარისშუალედურიდაუფასოებელივეტერინარულიპრეპარატი;

თ) თუესარისვეტერინარიაშიგამოსაყენებელისადიაგნოსტიკოსაშუალება.

 

თავიXII

საგანგებოზომებიდაკრიზისულიმდგომარეობისმართვისგეგმა

 

მუხლი51. საგანგებოზომებისურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობისუზრუნველსაყოფად

თუდასაბუთებულია, რომსურსათი/ცხოველისსაკვებიადამიანისანცხოველისჯანმრთელობისათვისსერიოზულრისკსშეიცავსდაარსებულისაშუალებებითადარესურსებითვერხერხდებამისითავიდანაცილება, სააგენტოვალდებულია, შექმნილივითარებისსიმძიმისგათვალისწინებით, საქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესითმიიღოსშემდეგიზომები:

ა) ადგილობრივიწარმოშობისსურსათთან/ცხოველისსაკვებთანმიმართებით:

ა.ა) გარკვეულივადითშეაჩეროსსურსათის/ცხოველისსაკვებისბაზარზეგანთავსება;

ა.ბ) მოსახლეობასდროულადმიაწოდოსინფორმაციასურსათის/ცხოველისსაკვებისმოხმარებისგანდროებითთავისშეკავებისშესახებ;

ა.გ) განსაზღვროსსპეციალურიმოთხოვნებირისკისანალიზისსაფუძველზეგამოვლენილიმაღალირისკისშემცველსურსათთან/ცხოველისსაკვებთანდაკავშირებით;

ა.დ) მიიღოსსაქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულისხვასათანადოსაგანგებოზომები;

ბ) იმპორტირებულსურსათთან/ცხოველისსაკვებთანმიმართებით:

ბ.ა) გარკვეულივადითშეაჩეროსსურსათის/ცხოველისსაკვებისიმპორტიექსპორტიორიქვეყნიდანანმისირომელიმენაწილიდან, აგრეთვესაჭიროებისშემთხვევაში− ტრანზიტისქვეყნიდან;

ბ.ბ) განსაზღვროსსპეციალურიმოთხოვნებიექსპორტიორქვეყანასთან, მისრომელიმერეგიონთანანტრანზიტისქვეყანასთანმიმართებითრისკისანალიზისსაფუძველზეგამოვლენილიმაღალირისკისშემცველსურსათთან/ცხოველისსაკვებთანდაკავშირებით;

ბ.გ) მიიღოსსაქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულისხვასათანადოსაგანგებოდროებითიზომები.

 

მუხლი52. კრიზისულიმდგომარეობისმართვისგეგმა

1. სააგენტოსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესითშეიმუშავებსსურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობისსფეროშიშექმნილიკრიზისულიმდგომარეობისმართვისგეგმასდამასდასამტკიცებლადწარუდგენსსაქართველოსსოფლისმეურნეობისსამინისტროს.

2. კრიზისულიმდგომარეობისმართვისგეგმითკონკრეტულადგანისაზღვრებარისკისისდონე, რომლისაღკვეთა, აღმოფხვრაანმისაღებდონემდეშემცირებაგართულებულიადაგარკვეულსიძნელეებთანარისდაკავშირებული.

3. კრიზისულიმდგომარეობისმართვისგეგმითკონკრეტულადგანისაზღვრებაიმქმედებებისადაღონისძიებებისჩამონათვალი, რომლებიცაუცილებელიაკრიზისისსამართავად, კრიზისისმართვისჯგუფისშექმნის, გამჭვირვალობისადაპროპორციულობისპრინციპებისდაცვისდამომხმარებლებისათვისშესაბამისიინფორმაციისმიწოდებისჩათვლით.

 

თავიXIII

ვეტერინარულიკარანტინიდამცენარეთაკარანტინი

 

მუხლი53. ვეტერინარულიკარანტინი

1. ვეტერინარულიკარანტინიწესდებასაკარანტინოდაავადებისგაჩენისშემთხვევაშიმისიგავრცელებისთავიდანაცილებისმიზნით.

2. ვეტერინარულიკარანტინიცხადდებასაკარანტინოდაავადებისდაფიქსირებისშემთხვევაში.

3. განსაზღვრულტერიტორიაზე, სადაცგამოვლინდებასაქართველოსსოფლისმეურნეობისმინისტრისმიერდამტკიცებულნუსხაშიშეტანილისაკარანტინოდაავადება, დაუყოვნებლივდაწესდებაიძულებითიკარანტინიშესაბამისიდაავადებისათვისდადგენილისაკარანტინოვადით.

4. პროფილაქტიკურიკარანტინისვადაიმპორტირებულიცხოველისათვისარისარაუმეტეს30 დღე, ხოლოსაექსპორტოცხოველისათვის− არაუმეტეს21 დღე, თუიმპორტიორიქვეყნისმიერსხვარამარარისდადგენილი. პროფილაქტიკურიკარანტინისწესიგანისაზღვრებასაქართველოსმთავრობისდადგენილებით.

 

მუხლი54. მცენარეთაკარანტინი

1. საქართველოსტერიტორიაზემცენარეთაკარანტინიხორციელდებამცენარეთადაცვისსაერთაშორისოკონვენციისა(IPPC) დაფიტოსანიტარიულიზომებისსაერთაშორისოსტანდარტების(ISPM) მოთხოვნათაგათვალისწინებით.

2. მცენარეთაკარანტინისძირითადიამოცანებია:

ა) საქართველოსტერიტორიისდაცვასხვაქვეყნიდანსაკარანტინომავნეორგანიზმებისშემოტანისადაგავრცელებისაგან;

ბ) შემოჭრილისაკარანტინომავნეორგანიზმებისდროულადაღმოჩენადაგავრცელებისკერებისლოკალიზაცია-ლიკვიდაციისორგანიზება, აგრეთვეამღონისძიებათაშესრულებაზეკონტროლისგანხორციელება;

გ) მცენარის, მცენარეულიპროდუქტისდასხვაფიტოსანიტარიულირეგულირებადიობიექტისფიტოსანიტარიულისერტიფიცირებისუზრუნველყოფა.

3. მცენარეთაკარანტინივრცელდება:

ა) სასოფლო-სამეურნეო, სატყეოდადეკორატიულიკულტურებისთესლებსადასარგავმასალებზე, მცენარეებსადამათნაწილებზე, აგრეთვენებისმიერმცენარეულპროდუქტსადასხვაფიტოსანიტარიულრეგულირებადობიექტზე, რომლებიცშეიძლებაგახდესსაკარანტინომავნეორგანიზმისგადამტანი;

ბ) სოკოებსადამათკულტურებზე, ბაქტერიებზე, ვირუსებზე, ნემატოდებზე, ტკიპებსადამწერებზე;

გ) მწერებისკოლექციაზე, დაავადებებისგამომწვევებსადანიმუშებზე, აგრეთვეჰერბარიუმებსადათესლებისკოლექციაზე;

დ) საქართველოშიშემოსულსატრანსპორტოსაშუალებებზე;

ე) სასოფლო-სამეურნეომანქანა-იარაღებზე, ტარასადაშესაფუთსაშუალებებზე;

ვ) იმდაწესებულებებისადაორგანიზაციებისტერიტორიებსადაშენობებზე, რომლებიცამზადებენ, ამუშავებენ, ინახავენმცენარეულპროდუქტებსდაახორციელებენმათრეალიზაციას, აგრეთვესასოფლო-სამეურნეოდასატყეოსავარგულებზე, საკარმიდამოდასააგარაკონაკვეთებსადაარასასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებისმიწებზე.

 

მუხლი55. ვეტერინარულიკარანტინისადამცენარეთაკარანტინისდაწესებადამოხსნა

საქართველოსტერიტორიაზევეტერინარულიკარანტინიდამცენარეთაკარანტინი, გარდაამკოდექსის53-ემუხლისმე-4 ნაწილითგანსაზღვრულიპროფილაქტიკურიკარანტინისა, წესდებადაიხსნებასააგენტოსმოთხოვნისსაფუძველზე:

ა) თვითმმართველიერთეულისტერიტორიაზე− ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოსმიერ;

ბ) ერთზემეტითვითმმართველიერთეულისტერიტორიაზე− ამთვითმმართველერთეულებშისახელმწიფორწმუნებულის− გუბერნატორისანსაქართველოსმთავრობისმიერ.

 

მუხლი56. შიდასაკარანტინოღონისძიებები

1. საკარანტინოობიექტისაღმოჩენისასგანსაზღვრულიტერიტორიაცხადდებასაკარანტინოზონად.

2. საკარანტინოზონისტერიტორიაზეიზღუდებასატრანსპორტოსაშუალებებისშესვლა-გამოსვლა; აკრძალულიაკარანტინისადმიდაქვემდებარებულიპროდუქტისშეტანა-გამოტანა; ამასთანავე, ადგილზეხდებამისიგაუსნებოვნება, ტექნიკურიგადამუშავებაანგანადგურებასათანადოდოკუმენტაციისგაფორმებისშემდეგ.

3. საკარანტინოზონიდანუნებართვოდგამოტანილი, კარანტინისადმიდაქვემდებარებულიპროდუქტიუნდადაბრუნდეს, ჩამორთმეულიქნესდაგადაეცესშესაბამისსავაჭრო-გადამამუშავებელსაწარმოსანგანადგურდესსათანადოდოკუმენტაციისგაფორმებისშემდეგ.

 

მუხლი57. საქართველოსსაბაჟოსაზღვარზესურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარულიდაფიტოსანიტარიულისასაზღვროკონტროლი

1. საქართველოსსაგადასახადოკოდექსითგათვალისწინებული, საქართველოსსაბაჟოსაზღვარზესაქონლისგადაადგილებასთანდაკავშირებულიპროცედურებისგანხორციელებისასუცხოურისაქონლისგაშვებამდესაქართველოსსაგადასახადოკოდექსითგათვალისწინებულკონტროლისზონაშისურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარულდაფიტოსანიტარიულსასაზღვროკონტროლსახორციელებსსამსახურიგაერთიანებულიერებისორგანიზაციისსურსათისადასოფლისმეურნეობისორგანიზაციის(FAO), მცენარეთადაცვისსაერთაშორისოკონვენციისა(IPPC) დაცხოველთაჯანმრთელობისდაცვისმსოფლიოორგანიზაციის(OIE) მიერდადგენილიწესებისდასაქართველოსსოფლისმეურნეობისსამინისტროსმიერგანსაზღვრულიპოლიტიკისსაფუძველზე.

2. სასაზღვროკონტროლისადმიდაქვემდებარებულისაქონლისსაქართველოსსაბაჟოსაზღვარზეშემოტანანებადართულიაამსაქონელზეექსპორტიორიქვეყნისუფლებამოსილიორგანოსმიერგაცემულიშესაბამისისერტიფიკატითდა, საჭიროებისშემთხვევაში, სააგენტოსანსამსახურისნებართვით.

3. სასაზღვროკონტროლისადმიდაქვემდებარებულისაქონლისსაქართველოსსაბაჟოსაზღვარზეგადაადგილებაექვემდებარებასასაზღვროკონტროლს.

4. სასაზღვროკონტროლისადმიდაქვემდებარებულისაქონელი, რომელიცარშეესაბამებასაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიმპორტისმოთხოვნებს, ექვემდებარებაექსპორტიორქვეყანაშიდაბრუნებასანდამუშავებას(თუიგიექვემდებარებაგაუსნებოვნებას), ანმესაკუთრისხარჯითგადამუშავებასანგანადგურებას.

 5. ექსპორტისათვისგანკუთვნილისურსათი/ცხოველისსაკვები, ასევევეტერინარულიკონტროლისადმიდაფიტოსანიტარიულიკონტროლისადმიდაქვემდებარებულისაქონელიუნდააკმაყოფილებდესიმპორტიორიქვეყნისმოთხოვნებს, რაზედაცსამსახურიანსააგენტოგასცემსჰიგიენურ, ვეტერინარულდაფიტოსანიტარიულსერტიფიკატებს.

 

კარიIII

უფლებამოსილიპირისქცევისზოგადიწესი

 

თავიXIV

უფლებამოსილიპირისქცევისზოგადიწესიდამოქმედებისპრინციპები

 

მუხლი58. უფლებამოსილიპირისქცევისზოგადიწესისმიზანიდამოქმედებისსფერო

1. უფლებამოსილიპირისქცევისზოგადიწესისმიზანიაუფლებამოსილიპირისმიერსამსახურებრივიუფლებამოსილებისშესრულებისასმისიქცევისმომწესრიგებელიზოგადიპრინციპებისდამკვიდრება.

2. უფლებამოსილპირთაცალკეულიკატეგორიი­სათ­ვის, ამთავითდადგენილიქცევისზოგადიწესისდაცვით, შეიძ­ლებამოქმედებდესქცევისსპეციალურიწესი.

3. სააგენტოსადასაინსპექციოორგანოსხელმძღვანელებივალდებულიარიან, უზრუნველ­ყონუფლებამოსილიპირისქცევისზოგადიწესისხელმისაწვდომობადაგაცნობამათდამიდაქვემდებარებულიუფლებამოსილიპირებისათვის.

4. უფლებამოსილიპირივალდებულიადაიცვასქცე­­­ვისზოგადიწესი.

 

მუხლი59. უფლებამოსილიპირისმიერსახელმწიფოკონტროლისგანხორციელებისძირითადიპრინციპები

1. უფლებამოსილიპირისმიერსახელმწიფოკონტროლისგანხორციელებაეფუძნებაშემდეგძი­რითადპრინციპებს:

ა) პროფესიულიდამოუკიდებლობა– სახელმწიფოკონტროლიუნდაგანხორციელდესდაინტე­რესებულიჯგუფებისგავლენისაგანდამოუკიდებლად;

ბ) ობიექტურობა– სახელმწიფოკონტროლისგანხორციელებისშედეგადდასკვნების, შეფა­სებების, რეკომენდაციებისან/დასხვაშესაბამისიდოკუმენტაციისმომზადებისდროსდაცულიუნდაიქნესსაიმედოობადამიუკერ­ძოებლობა;

გ) სანდოობა– სახელმწიფოკონ­ტრო­ლიუნდაგანხორციელდესსწორად, ზუსტადდათანა­მიმ­დევრულად, საქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესით;

დ) კონფიდენციალურობა– დაცულიუნდაიქნესბიზნესოპერატორთანდაკავშირებულინებისმიერიინფორმაციისკონფიდენცია­ლუ­რობა, რომელიცშეგროვდასახელმწიფოკონტროლისგანხორციელებისმიზნით, მათშორის, ისეთიინფორმაციისა, რომელმაცშეიძლებაშელა­ხოსბი­ზ­ნესოპერატორისსამეწარმეოსაქმიანობასთანდაკავ­ში­რე­ბუ­ლირეპუტაცია. აკრძალულიაამინფორმაციისარაპ­რო­ფე­სი­ულიმიზნებისათვისგამოყენებაანუკანონოდგავ­­რცელება;

ე) კეთილსინდისიერება– უფლებამოსილმაპირმაპროფესიულისაქმიანობაკეთილსინდისიერადუნდაგანახორციელოს. ბიზნესოპერატორთანმისიურთიერთობასა­მა­რ­­თლიანიდამიუკერძოებელიუნდაიყოს, რაცბიზნესოპერა­ტო­რ­ისმხრიდანსახელმწიფოკონტ­რო­ლისგანმახორციელებელიორგანოსმიმართნდო­ბისჩამოყალიბებისსაფუძველიუნდაგახდეს.

2. ამმუხლისპირველინაწილის„დ“ ქვეპუნქტისმოთხოვნაარვრცელდებაისეთშემთხვევაზე, როდესაცდადასტურებულია, რომბაზარზეგანთავსებულისურსათი/ცხოველისსაკვებიადამიანისსიცოცხლისათვისსაშიშია.

 

მუხლი60. უფლებამოსილიპირისმოვალეობები

1. უფლებამოსილიპირითავისიკომპეტენციისფარგლებშივალდებულია:

ა) დროულადდასრულადუზრუნველყოსსურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობაზესახელმწიფოკონტროლისგანხორციელებაცხოველთაჯანმრთელობისადამცენარეთადაცვისუზრუნველსაყოფად;

ბ) ზუსტადდაგანუხრელადდაიცვასსაქართველოსკანონმდებლობის, მათშორის, ამკოდექსისმოთხოვნები;

გ) სამსახურებრივიუფლებამოსილებადასამსახურებრივიუფლებამოსილებისდამადასტურებელიმოწმობა, სიმბოლოებიდაიდენტიფიკაციისსხვასაშუალებებიგამოიყენოსკეთილსინდისიერად, მხოლოდსამსახურებრივიმიზნებისათვისდაარარაიმეუპირატესობისმოსაპოვებლად;

დ) თავიდანაიცილოსნებისმიერიმოქმედება, რომელიცზიანსმიაყენებსპირადადმისანმისისამსახურისრეპუტაციას;

ე) სახელმწიფოკონტროლიგანახორციელოსმიცემულიინსტრუქციებისშესაბამისად.

2. უფლებამოსილიპირი, ამმუხლისპირველინაწილისშესაბამისადმოვალეობებისშესრულებისას, სათანადოქმედებასთანდაკავშირებულინებისმიერიპირისთხოვნისსაფუძველზეწარადგენსთავისისამსახურებრივიუფლებამოსილებისდამადასტურებელმოწმობას.

 

მუხლი61. ინფორმაციისკონფიდენციალურობა

1. უფლებამოსილმაპირმაარუნდაგაავრცელოსსაეჭ­ვო, გადაუმოწმებელიან/დამცდარიინფორმაცია.

 2. უფლებამოსილმაპირმაუნდამიიღოსსაჭიროზო­მებისაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიინფორმაციისკონ­ფიდენციალურობისუზრუნველსაყოფად.

3. აკრძალულიაგანხორციელებულისახელმწიფოკონტ­რო­ლისანრისკისანალიზისშედეგადმოპოვებული, სამეწარმეოსაქმიანობასთანდაკავშირებულიინფორმაციისგამჟღავნებაუფ­ლებამოსილიპირისმიერ, ბიზნესოპერატორისხელმძღვანელისანწარმომადგენლობაზეუფლებამოსილიპირისწინასწარიწე­რი­ლობითითანხმობისგარეშე, გარდასაქართველოსკანონმდებ­ლო­ბითდადგენილიშემთხვევებისა. ესწესიმოქმედებსუფლებამოსილიპირისსამსახურიდანგათავისუფლებისშემდეგაც.

4. ინფორმაციისსაჯაროობისშეზღუდვასთანდაკავში­რებითუფლებამოსილმაპირმასაქართველოსკანონმდებლობითგანსაზღვრულიკრიტერიუ­მებითუნდაიხელმძღვანე­ლოს. აუცილებლობისშემთხვევაშიმანდაუყოვნებლივუნდადასვასამინფორმაციისსაჯაროობისშეზღუდვისსაკითხისაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესით.

 

მუხლი62. ინტერესთაკონფლიქტი

1. უფლებამოსილიპირიდაინტერესებულიმხარეებისაგანდამოუკიდებელიაპროფესიულსაქმიანობაში, შეფასებასადაგადაწყვეტილებისმიღებაში.

2. უფლებამოსილპირსარუნდაჰქონდესსხვასაქმიანიურთიერთობაიმბიზნესოპერატორთან, რომლისინსპექტირებასაცახორციელებს. საინსპექციოორგანოსხელმძღვანელსდაბიზნესოპერატორისხელმძღვანელსანწამომადგენლობაზეუფლებამოსილპირსარშეიძლებაჰქონდეთსაერთოეკონომიკურიინტერესი.

3. უფლებამოსილიპირიარუნდაახორციელებდესსხვაისეთსაქმიანობას, რომელმაცშეიძლებაგავლენამოახდინოსმისიგადაწყვეტილებისდამოუკიდებლობასადამიუკერძოებლობაზე.

 

კარიIV

 

პასუხისმგებლობა

 

თავიXV

პასუხისმგებლობა

 

მუხლი63. პასუხისმგებლობისსაფუძვლები

1. პირისპასუხისმგებლობასურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროებშიარსებულიმოთხოვნებისდარღვევისათვისგანისაზღვრებაამთავითადასაქართველოსადმინისტრაციულსამართალდარღვევათაკოდექსით.

2. ამკოდექსითდადგენილიმოთხოვნისდარღვევაზეადმინისტრაციულისამართალდარღვევისსაქმისგანხილვისადაადმინისტრაციულისახდელისდაკისრებისუფლებააქვსსააგენტოსუფლებამოსილპირს.

3. ამკოდექსითდადგენილიმოთხოვნისდარღვევაზესამართალდამრღვევსსააგენტოსუფლებამოსილიპირიგამოუწერსსაჯარიმოქვითარს, რომელიციმავდროულადარისადმინისტრაციულისამართალდარღვევისშესახებოქმი.

4. ამკოდექსითგათვალისწინებულისაჯარიმოქვითრისფორმას, მისიშევსებისადაწარდგენისწესსამტკიცებსსაქართველოსსოფლისმეურნეობისმინისტრი.

5. ინსპექტირებისასარაკრიტიკულიშეუსაბამობისაღმოჩენისშემთხვევაშიბიზნესოპერატორიჯარიმდებაამკოდექსისმხოლოდ68-ემუხლისსაფუძველზე, ხოლოკრიტიკულიშეუსაბამობისგამოვლენისშემთხვევაში– ამკოდექსისმხოლოდ69-ემუხლისსაფუძველზე.

 

მუხლი64. პირისსაქმიანობაბიზნესოპერატორადრეგისტრაციისგარეშე

ამკოდექსისმე-13 მუხლისშესაბამისადპირისსაქმიანობაბიზნესოპერატორადრეგისტრაციისგარეშე–

გამოიწვევსპირისდაჯარიმებას300 ლარისოდენობით.

 

მუხლი65. ბიზნესოპერატორისმიერვალდებულებისშეუსრულებლობამავნესურსათის/ცხოველისსაკვებისბაზარზეგანთავსებისაღსაკვეთადანბაზრიდანგამოთხოვასთანდაკავშირებით

1. ამკოდექსისმე-14 მუხლისმე-2 ნაწილითგათვალისწინებულშემთხვევაშიბიზნესოპერატორისმიერმავნესურსათის/ცხოველისსაკვებისბაზარზეგანთავსებაანვალდებულებისშეუსრულებლობაბაზარზეუკვეგანთავსებულიმავნესურსათის/ცხოველისსაკვებისგამოთხოვასთანდაკავშირებით–

გამოიწვევსბიზნესოპერატორისდაჯარიმებას1000 ლარისოდენობით.

2. ამკოდექსისმე-14 მუხლისმე-3 ნაწილითგათვალისწინებულშემთხვევაშიბიზნესოპერატორისმიერბაზარზეგანთავსებულიმავნესურსათის/ცხოველისსაკვებისგამოთხოვასთანდაამმიზნითმიღებულზომებთანდაკავშირებითსააგენტოსთვისსავალდებულოშეტყობინებისთვისთავისარიდება–

გამოიწვევსბიზნესოპერატორისდაჯარიმებას200 ლარისოდენობით.

3. ამკოდექსის39-ემუხლისმე-8 ნაწილითგათვალისწინებულშემთხვევებშიმონიტორინგისფარგლებშიგამოვლენილისაფრთხისშემცველიპროდუქტისბაზრიდანდაუყოვნებლივგამოთხოვასთანდაკავშირებითსააგენტოსმოთხოვნისშეუსრულებლობა−

გამოიწვევსპირისდაჯარიმებას1000 ლარისოდენობით.

 

მუხლი66. მითითებების, ვალდებულებებისადაგადაწყვეტილებებისშეუსრულებლობაცხოველისჯანმრთელობისადამცენარისმავნეორგანიზმებისაგანდაცვასთანდაკავშირებით

1. ამკოდექსისმე-15 მუხლისპირველინაწილის„გ“ ქვეპუნქტითდამე-16 მუხლისპირველინაწილის„გ“ ქვეპუნქტითგათვალისწინებულშემთხვევებშისააგენტოსმითითებებისშეუსრულებლობაეპიზოოტიისსაწინააღმდეგო, პრევენციულიდასალიკვიდაციოღონისძიებებისგანსახორციელებლად, ასევემავნეორგანიზმებისმასობრივიგავრცელებისთავიდანასაცილებლად–

 გამოიწვევსოჯახურიწარმოებისსუბიექტისდაჯარიმებას100 ლარისოდენობით, ხოლობიზნესოპერატორისას− 300 ლარისოდენობით.

2. ამკოდექსისმე-15 მუხლისპირველინაწილის„ბ“ ქვეპუნქტითგათვალისწინებულშემთხვევაშიცხოველისდაკვლამისირეალიზაციისმიზნით, ვეტერინარულიზედამხედველობისგარეშე−

გამოიწვევსბიზნესოპერატორისდაჯარიმებას300 ლარისოდენობით.

3. ვეტერინარულიკარანტინისადამცენარეთაკარანტინისფარგლებშიუფლებამოსილიორგანოებისგადაწყვეტილებებისადამითითებებისშეუსრულებლობა−

გამოიწვევსოჯახურიწარმოებისსუბიექტისდაჯარიმებას100 ლარისოდენობით, ხოლობიზნესოპერატორისას– 500 ლარისოდენობით.

 

მუხლი67. სურსათის/ცხოველისსაკვების, პირველადიწარმოებისმიკვლევადობასთანდაკავშირებულიმოთხოვნებისშეუსრულებლობა, გამოვლენილიმონიტორინგისდროს

ამკოდექსისმე-17 მუხლითგათვალისწინებულისურსათის/ცხოველისსაკვებისდაპირველადიწარმოებისმიკვლევადობასთანდაკავშირებულიმოთხოვნებისშეუსრულებლობა, გამოვლენილიმონიტორინგისდროს, −

გამოიწვევსბიზნესოპერატორისდაჯარიმებას200 ლარისოდენობით.

 

მუხლი68. ბიზნესოპერატორისმიერრეკომენდაციებისშეუსრულებლობაარაკრიტიკულიშეუსაბამობისაღმოჩენისშემთხვევაში

არაკრიტიკულიშეუსაბამობისაღმოჩენისშემთხვევაშიუფლებამოსილიპირისმიერამკოდექსის34-ემუხლისმე-5 ნაწილითგათვალისწინებულშემთხვევაშიგაცემულირეკომენდაციებისშეუსრულებლობა−

გამოიწვევსბიზნესოპერატორისდაჯარიმებას400 ლარისოდენობით, ხოლოამკოდექსის34-ემუხლისმე-6 ნაწილითგათვალისწინებულშემთხვევაშიგონივრულივადისგასვლისშემდეგ− 1 200 ლარისოდენობით.

 

მუხლი69. კრიტიკულიშეუსაბამობისარსებობა

ამკოდექსის35-ემუხლისმე-2 ნაწილითგათვალისწინებულშემთხვევაშიკრიტიკულიშეუსაბამობისარსებობა−

გამოიწვევსბიზნესოპერატორისდაჯარიმებას1000 ლარისოდენობით.

 

მუხლი70. სახელმწიფოკონტროლისგანხორციელებისათვისხელისშეშლა

სახელმწიფოკონტროლისგანმახორციელებელუფლებამოსილპირთანთანამშრომლობაზეუარისთქმაანუფლებამოსილებისგანხორციელებისასმისთვისხელისსხვაგვარადშეშლა, მათშორის, ამკოდექსის47-ემუხლისსაფუძველზედოკუმენტურიშემოწმებისფარგლებშიუფლებამოსილიპირისმიერმოთხოვნილიდოკუმენტებისმიუწოდებლობა, −

გამოიწვევსბიზნესოპერატორისდაჯარიმებას400 ლარისოდენობით.

 

მუხლი71. არარეგისტრირებული, ფალსიფიცირებული, ვადაგასული, გამოსაყენებლადუვარგისადმიჩნეულივეტერინარულიპრეპარატის, აგროქიმიკატისანპესტიციდისრეალიზაცია

არარეგისტრირებული, ფალსიფიცირებული, ვადაგასული, გამოსაყენებლადუვარგისადმიჩნეულივეტერინარულიპრეპარატის, აგროქიმიკატისანპესტიციდისრეალიზაცია–

გამოიწვევსპირისდაჯარიმებას1000 ლარისოდენობით.

 

მუხლი72. საინსპექციოორგანოსადავეტერინარიექიმისმიერსაქმიანობისდაწყებაანშეწყვეტასააგენტოსთვისსავალდებულოშეტყობინებისგარეშე

საინსპექციოორგანოსადავეტერინარიექიმისმიერსაქმიანობისდაწყებაანშეწყვეტასააგენტოსთვისსავალდებულოშეტყობინებისგარეშე−

გამოიწვევსშესაბამისიპირისდაჯარიმებას200 ლარისოდენობით.

 

მუხლი73. ვეტერინარიექიმისმიერთავისიმოვალეობებისშეუსრულებლობაანარაჯეროვნადშესრულება

ვეტერინარიექიმისმიერამკოდექსითგათვალისწინებულიმოვალეობებისშეუსრულებლობაანარაჯეროვნადშესრულება−

გამოიწვევსვეტერინარიექიმისდაჯარიმებას300 ლარისოდენობით.

 

მუხლი74. უფლებამოსილიპირისმიერკონფიდენციალურიინფორმაციისგამჟღავნებადაინტერესთაშეუთავსებლობისმოთხოვნებისდარღვევა

1. საინსპექციოორგანოსუფლებამოსილიპირის, ვეტერინარიექიმისანვეტერინარიტექნიკოსისმიერამკოდექსის61-ემუხლითგათვალისწინებულიკონფიდენციალურადმიჩნეულიინფორმაციისგამჟღავნებაანამკოდექსის62-ემუხლითგათვალისწინებულიინტერესთაშეუთავსებლობისმოთხოვნებისდარღვევა–

გამოიწვევსშესაბამისიპირისდაჯარიმებას1000 ლარისოდენობით.

2. იგივექმედება, ჩადენილისააგენტოსთანამშრომლისმიერ, გახდებამისიდისციპლინურიპასუხისმგებლობისსაფუძველი.

 

კარიV

გარდამავალიდადასკვნითიდებულებანი

 

თავიXVI

გარდამავალიდადასკვნითიდებულებანი

 

მუხლი75. გარდამავალიდებულებანი

1. საქართველოსმთავრობამამკოდექსისამოქმედებიდან2 წლისვადაშიუზრუნველყოსსურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროებშიარსებულინორმატიულიაქტებისამკოდექსთანშესაბამისობადამათისახელმწიფორეგისტრაციაშიგატარება.

2.    სურსათისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროებშიყველაკანონქვემდებარენორმატიულიაქტიმიღებულუნდაიქნესსაქართველოსმთავრობისდადგენილებით.

3. ამკოდექსისამოქმედებიდან1 წლისვადაშისაქართველოსმთავრობამმიიღოს: (21.12.2012 N 144)

ა) „ბიოწარმოებისშესახებ“ დადგენილება;

ბ) „არაპროდუქტიულიცხოველებისშესახებ“ დადგენილება.

4. ინსპექტირებისდროსამკოდექსისმოთხოვნებთანმიკვლევადობისდასაფრთხისანალიზისადაკრიტიკულისაკონტროლოწერტილებისპრინციპებზედაფუძნებულისისტემისშეუსაბამობისაღმოჩენისშემთხვევაშიუფლებამოსილიპირიგასცემსმხოლოდრეკომენდაციებსმისიგამოსწორებისმიზნითდააღნიშნულიშეუსაბამობისაღმოჩენაარიწვევსამკოდექსის68-ედა69-ემუხლებისთანახმადდაჯარიმებას2014 წლის31 დეკემბრამდე.

 

მუხლი76. დასკვნითიდებულებანი

1. ამკოდექსისამოქმედებისთანავეძალადაკარგულადგამოცხადდესშემდეგინორმატიულიაქტები:

ა) საქართველოს2005 წლის27 დეკემბრისკანონი„სურსათისუვნებლობისადახარისხისშესახებ“ (საქართველოსსაკანონმდებლომაცნე, №4, 18.01.2006, მუხ. 30);

ბ) საქართველოს1995 წლის14 ივნისისკანონი„ვეტერინარიისშესახებ“ (საქართველოსპარლამენტისუწყებები, 1994−1995, №№27−30, მუხ. 635);

გ) საქართველოს1994 წლის12 ოქტომბრისკანონი„მავნეორგანიზმებისაგანმცენარეთადაცვისშესახებ“ (საქართველოსპარლამენტისუწყებები, 1994, №№21−22, მუხ. 450);

დ) საქართველოს1997 წლის15 მაისისკანონი„სასოფლო-სამეურნეოკარანტინისშესახებ“ (პარლამენტისუწყებანი, №23-24, 7 ივნისი, 1997, გვ. 12).

2. ძალადაკარგულადგამოცხადდესსურსათის/ცხოველისსაკვებისუვნებლობის, ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროებშიარსებულიისნორმატიულიაქტები, რომელთაამკოდექსთანშესაბამისობამისიამოქმედებიდან2 წლისვადაშიარიქნებაუზრუნველყოფილი.

3. ესკოდექსი, გარდაამკოდექსის38-ემუხლისპირველი−მე-5 ნაწილებისადა67-ემუხლისა, ამოქმედდესგამოქვეყნებიდანმე-15 დღეს.

4. ამკოდექსის38-ემუხლისპირველი−მე-5 ნაწილებიამოქმედდეს2014 წლის1 იანვრიდან. (21.12.2012 N 144)

5. ამკოდექსის67-ემუხლიამოქმედდეს2014 წლის31 დეკემბრიდან.

 

საქართველოსპრეზიდენტი                                                        მიხეილსააკაშვილი

 

თბილისი,

2012 წლის8 მაისი.

№6155-Iს